être

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

法语[编辑]

发音[编辑]


不及物动词、助动词、系词[编辑]

参考法语不规则动词

 1. (表示存在)在
  Je pense donc je suis. 我思故我在。 (法国哲学家笛卡儿的名言)
 2. (表示时间)
  Il est six heures. 现在六点钟。
 3. (在某个地方)
  Il est à Paris. 他在巴黎。
 4. (表示一种状态、一种特征)是,很
  Il est professeur. 他是教授。
  Ils sont intelligents. 他们都很聪明。
 5. (构成及物动词的被动形式,后面加过去时分词)
  Il a été tué. 有人杀了他。
 6. (构成复合时态,后面加过去时分词)
  Je suis parti à six heures. 我六点钟就走了。


翻译[编辑]

翻譯


變位


名词[编辑]

 1. 存在、本质
  l'être humain 人类