laikas

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

英语[编辑]

名词[编辑]

laikas

 1. laika的复数。

立陶宛语[编辑]

立陶宛语维基百科有一篇文章关于:

词源[编辑]

拉脱维亚语 laĩks, 教会斯拉夫语 отълѣкъ (otŭlěkŭ, 剩馀时间)同源。拉脱维亚语 metatony (laĩks < *làiks) 可能表示尾重音中性。基于古希腊语 λοιπόν (loipón, 剩馀时间),理论上可以推出原始印欧语 *loikʷóm (剩馀时间)[1]laikýti (保,持), lìkti (剩馀)有关。

发音[编辑]

名词[编辑]

 laĩkas 〉(复数 laikaĩ(重音 4)

 1. 不可数时间(物理现象)
 2. 不可数时间,时间段,时光
  Šiañdien smagiaĩ léidom kartù laĩką!
  今天我们一起过得很愉快!
  Kodė̃l neturiù laĩko? Kur̃ diñgsta màno laĩkas?
  为什么我没有时间了?我的时间都去哪儿了?
  Vãsara - màno megstamiáusias mẽtų laĩkas.
  夏天是我最喜欢的季节(一年当中的时间)。
 3. 可数(常用复数) 时期时代
  Nuõ senų̃jų laikų̃ ikì mū́sų laikų̃
  从古到现
 4. 不可数(+不定式) 时候
  Vaikáms jaũ seniaĩ laĩkas gul̃ti.
  孩子们是时候去睡觉了。
 5. 时态
  Lietùvių kalbojè yrà keturì laikaĩ.
  立陶宛语有四种时态

变格[编辑]

Template:Lt-noun-m-as-4

下位词[编辑]

(时态)

派生词[编辑]

参考资料[编辑]