pha

維基詞典,自由的多語言詞典
參見:PhaPHAphá phà

拉拉語(南非)[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

泉漳話[编辑]

詞源[编辑]

pha̋-siàn-tò͘ 的截斷形式,借自日語 パーセント (pāsento),源自英語 percent

名詞[编辑]

pha (白話字)

 1. (臺灣話) 百分率

近義詞[编辑]

派生詞彙[编辑]

 • 官話: ()

北恩德貝勒語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

普提語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

南恩德貝勒語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

史瓦濟語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

越南語[编辑]

發音[编辑]

詞源1[编辑]

繼承自原始越語 *pʰaː (混合,稀釋),借自上古漢語 (OC *pʰ(r)a) (B-S);和芒語 pha土語 [Cuối Chăm] pʰaː¹阿楞語 pʰæː哲語 [Rục] pʰaː¹ 同源。

動詞[编辑]

pha

 1. 混合混雜
 2. 做特定的飲料
  pha cà phê
  咖啡
派生詞彙[编辑]
派生詞

詞源2[编辑]

借自法語 phase

名詞[编辑]

pha

 1. 短而驚人/令人興奮的事件
  Vừa rồi quả là một pha ghi bàn ấn tượng!
  那球進的好!
  Quả là một pha nhào lộn ấn tượng!
  那真是一個驚人的雜技動作!
 2. (科學) 相位階段
  Pha của dao động cơ là (ωt+φ), trong đó φ là pha ban đầu.
  機械振蕩的相位是 (ωt+φ),其中 φ 是相位常數。
  Mỗi nhịp tim có năm pha.
  每個心跳涉及五個階段。

詞源3[编辑]

借自法語 phare

名詞[编辑]

pha

 1. (車輛的) 頭燈車前燈

其他[编辑]

汉字:颇 葩 坡 頗 岥 簸 陂 玻 波

科薩語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

 1. (及物)

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

祖魯語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始班圖語 *-páa

動詞[编辑]

-phá

 1. (及物) 交出
  近義詞: -nika

屈折[编辑]

Tone H
不定式 ukupha
肯定 否定
不定式 ukupha ukungaphi
命令式
簡單 + 賓語一致
單數 yipha -phe
複數 yiphani -pheni
現在
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngiyapha, ngipha engiphayo, engipha ngipha angiphi engingaphi ngingaphi
第二人稱單數 uyapha, upha ophayo, opha upha awuphi ongaphi ungaphi
第一人稱複數 siyapha, sipha esiphayo, esipha sipha asiphi esingaphi singaphi
第二人稱複數 niyapha, nipha eniphayo, enipha nipha aniphi eningaphi ningaphi
第1類 uyapha, upha ophayo, opha epha akaphi ongaphi engaphi
第2類 bayapha, bapha abaphayo, abapha bepha abaphi abangaphi bengaphi
第3類 uyapha, upha ophayo, opha upha awuphi ongaphi ungaphi
第4類 iyapha, ipha ephayo, epha ipha ayiphi engaphi ingaphi
第5類 liyapha, lipha eliphayo, elipha lipha aliphi elingaphi lingaphi
第6類 ayapha, apha aphayo, apha epha awaphi angaphi engaphi
第7類 siyapha, sipha esiphayo, esipha sipha asiphi esingaphi singaphi
第8類 ziyapha, zipha eziphayo, ezipha zipha aziphi ezingaphi zingaphi
第9類 iyapha, ipha ephayo, epha ipha ayiphi engaphi ingaphi
第10類 ziyapha, zipha eziphayo, ezipha zipha aziphi ezingaphi zingaphi
第11類 luyapha, lupha oluphayo, olupha lupha aluphi olungaphi lungaphi
第14類 buyapha, bupha obuphayo, obupha bupha abuphi obungaphi bungaphi
第15類 kuyapha, kupha okuphayo, okupha kupha akuphi okungaphi kungaphi
第17類 kuyapha, kupha okuphayo, okupha kupha akuphi okungaphi kungaphi
最近過去
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngiphile, ngiphē engiphile, engiphē ngiphile, ngiphē angiphanga engingaphanga ngingaphanga
第二人稱單數 uphile, uphē ophile, ophē uphile, uphē awuphanga ongaphanga ungaphanga
第一人稱複數 siphile, siphē esiphile, esiphē siphile, siphē asiphanga esingaphanga singaphanga
第二人稱複數 niphile, niphē eniphile, eniphē niphile, niphē aniphanga eningaphanga ningaphanga
第1類 uphile, uphē ophile, ophē ephile, ephē akaphanga ongaphanga engaphanga
第2類 baphile, baphē abaphile, abaphē bephile, bephē abaphanga abangaphanga bengaphanga
第3類 uphile, uphē ophile, ophē uphile, uphē awuphanga ongaphanga ungaphanga
第4類 iphile, iphē ephile, ephē iphile, iphē ayiphanga engaphanga ingaphanga
第5類 liphile, liphē eliphile, eliphē liphile, liphē aliphanga elingaphanga lingaphanga
第6類 aphile, aphē aphile, aphē ephile, ephē awaphanga angaphanga engaphanga
第7類 siphile, siphē esiphile, esiphē siphile, siphē asiphanga esingaphanga singaphanga
第8類 ziphile, ziphē eziphile, eziphē ziphile, ziphē aziphanga ezingaphanga zingaphanga
第9類 iphile, iphē ephile, ephē iphile, iphē ayiphanga engaphanga ingaphanga
第10類 ziphile, ziphē eziphile, eziphē ziphile, ziphē aziphanga ezingaphanga zingaphanga
第11類 luphile, luphē oluphile, oluphē luphile, luphē aluphanga olungaphanga lungaphanga
第14類 buphile, buphē obuphile, obuphē buphile, buphē abuphanga obungaphanga bungaphanga
第15類 kuphile, kuphē okuphile, okuphē kuphile, kuphē akuphanga okungaphanga kungaphanga
第17類 kuphile, kuphē okuphile, okuphē kuphile, kuphē akuphanga okungaphanga kungaphanga
遙遠過去
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngāpha engāpha ngāpha angiphanga engingaphanga ngingaphanga
第二人稱單數 wāpha owāpha wāpha awuphanga ongaphanga ungaphanga
第一人稱複數 sāpha esāpha sāpha asiphanga esingaphanga singaphanga
第二人稱複數 nāpha enāpha nāpha aniphanga eningaphanga ningaphanga
第1類 wāpha owāpha āpha akaphanga ongaphanga engaphanga
第2類 bāpha abāpha bāpha abaphanga abangaphanga bengaphanga
第3類 wāpha owāpha wāpha awuphanga ongaphanga ungaphanga
第4類 yāpha eyāpha yāpha ayiphanga engaphanga ingaphanga
第5類 lāpha elāpha lāpha aliphanga elingaphanga lingaphanga
第6類 āpha āpha āpha awaphanga angaphanga engaphanga
第7類 sāpha esāpha sāpha asiphanga esingaphanga singaphanga
第8類 zāpha ezāpha zāpha aziphanga ezingaphanga zingaphanga
第9類 yāpha eyāpha yāpha ayiphanga engaphanga ingaphanga
第10類 zāpha ezāpha zāpha aziphanga ezingaphanga zingaphanga
第11類 lwāpha olwāpha lwāpha aluphanga olungaphanga lungaphanga
第14類 bāpha obāpha bāpha abuphanga obungaphanga bungaphanga
第15類 kwāpha okwāpha kwāpha akuphanga okungaphanga kungaphanga
第17類 kwāpha okwāpha kwāpha akuphanga okungaphanga kungaphanga
可能
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngingapha ngingapha ngingephe ngingephe
第二人稱單數 ungapha ungapha ungephe ungephe
第一人稱複數 singapha singapha singephe singephe
第二人稱複數 ningapha ningapha ningephe ningephe
第1類 angapha engapha angephe engephe
第2類 bangapha bengapha bangephe bengephe
第3類 ungapha ungapha ungephe ungephe
第4類 ingapha ingapha ingephe ingephe
第5類 lingapha lingapha lingephe lingephe
第6類 angapha engapha angephe engephe
第7類 singapha singapha singephe singephe
第8類 zingapha zingapha zingephe zingephe
第9類 ingapha ingapha ingephe ingephe
第10類 zingapha zingapha zingephe zingephe
第11類 lungapha lungapha lungephe lungephe
第14類 bungapha bungapha bungephe bungephe
第15類 kungapha kungapha kungephe kungephe
第17類 kungapha kungapha kungephe kungephe
最近將來
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngizokupha engizokupha ngizokupha angizukupha engingezukupha ngingezukupha
第二人稱單數 uzokupha ozokupha uzokupha awuzukupha ongezukupha ungezukupha
第一人稱複數 sizokupha esizokupha sizokupha asizukupha esingezukupha singezukupha
第二人稱複數 nizokupha enizokupha nizokupha anizukupha eningezukupha ningezukupha
第1類 uzokupha ozokupha ezokupha akazukupha ongezukupha engezukupha
第2類 bazokupha abazokupha bezokupha abazukupha abangezukupha bengezukupha
第3類 uzokupha ozokupha uzokupha awuzukupha ongezukupha ungezukupha
第4類 izokupha ezokupha izokupha ayizukupha engezukupha ingezukupha
第5類 lizokupha elizokupha lizokupha alizukupha elingezukupha lingezukupha
第6類 azokupha azokupha ezokupha awazukupha angezukupha engezukupha
第7類 sizokupha esizokupha sizokupha asizukupha esingezukupha singezukupha
第8類 zizokupha ezizokupha zizokupha azizukupha ezingezukupha zingezukupha
第9類 izokupha ezokupha izokupha ayizukupha engezukupha ingezukupha
第10類 zizokupha ezizokupha zizokupha azizukupha ezingezukupha zingezukupha
第11類 luzokupha oluzokupha luzokupha aluzukupha olungezukupha lungezukupha
第14類 buzokupha obuzokupha buzokupha abuzukupha obungezukupha bungezukupha
第15類 kuzokupha okuzokupha kuzokupha akuzukupha okungezukupha kungezukupha
第17類 kuzokupha okuzokupha kuzokupha akuzukupha okungezukupha kungezukupha
遙遠將來
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngiyokupha engiyokupha ngiyokupha angiyukupha engingeyukupha ngingeyukupha
第二人稱單數 uyokupha oyokupha uyokupha awuyukupha ongeyukupha ungeyukupha
第一人稱複數 siyokupha esiyokupha siyokupha asiyukupha esingeyukupha singeyukupha
第二人稱複數 niyokupha eniyokupha niyokupha aniyukupha eningeyukupha ningeyukupha
第1類 uyokupha oyokupha eyokupha akayukupha ongeyukupha engeyukupha
第2類 bayokupha abayokupha beyokupha abayukupha abangeyukupha bengeyukupha
第3類 uyokupha oyokupha uyokupha awuyukupha ongeyukupha ungeyukupha
第4類 iyokupha eyokupha iyokupha ayiyukupha engeyukupha ingeyukupha
第5類 liyokupha eliyokupha liyokupha aliyukupha elingeyukupha lingeyukupha
第6類 ayokupha ayokupha eyokupha awayukupha angeyukupha engeyukupha
第7類 siyokupha esiyokupha siyokupha asiyukupha esingeyukupha singeyukupha
第8類 ziyokupha eziyokupha ziyokupha aziyukupha ezingeyukupha zingeyukupha
第9類 iyokupha eyokupha iyokupha ayiyukupha engeyukupha ingeyukupha
第10類 ziyokupha eziyokupha ziyokupha aziyukupha ezingeyukupha zingeyukupha
第11類 luyokupha oluyokupha luyokupha aluyukupha olungeyukupha lungeyukupha
第14類 buyokupha obuyokupha buyokupha abuyukupha obungeyukupha bungeyukupha
第15類 kuyokupha okuyokupha kuyokupha akuyukupha okungeyukupha kungeyukupha
第17類 kuyokupha okuyokupha kuyokupha akuyukupha okungeyukupha kungeyukupha
現在虛擬
肯定 否定
第一人稱單數 ngiphe ngingaphi
第二人稱單數 uphe ungaphi
第一人稱複數 siphe singaphi
第二人稱複數 niphe ningaphi
第1類 aphe angaphi
第2類 baphe bangaphi
第3類 uphe ungaphi
第4類 iphe ingaphi
第5類 liphe lingaphi
第6類 aphe angaphi
第7類 siphe singaphi
第8類 ziphe zingaphi
第9類 iphe ingaphi
第10類 ziphe zingaphi
第11類 luphe lungaphi
第14類 buphe bungaphi
第15類 kuphe kungaphi
第17類 kuphe kungaphi
過去虛擬
肯定 否定
第一人稱單數 ngapha ngangapha, angapha, angangapha
第二人稱單數 wapha wangapha, awapha, awangapha
第一人稱複數 sapha sangapha, asapha, asangapha
第二人稱複數 napha nangapha, anapha, anangapha
第1類 wapha wangapha, akapha, akangapha
第2類 bapha bangapha, abapha, abangapha
第3類 wapha wangapha, awapha, awangapha
第4類 yapha yangapha, ayapha, ayangapha
第5類 lapha langapha, alapha, alangapha
第6類 apha angapha, awapha, awangapha
第7類 sapha sangapha, asapha, asangapha
第8類 zapha zangapha, azapha, azangapha
第9類 yapha yangapha, ayapha, ayangapha
第10類 zapha zangapha, azapha, azangapha
第11類 lwapha lwangapha, alwapha, alwangapha
第14類 bapha bangapha, abapha, abangapha
第15類 kwapha kwangapha, akwapha, akwangapha
第17類 kwapha kwangapha, akwapha, akwangapha

派生詞彙[编辑]

參考資料[编辑]