f**k

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

英语[编辑]

感叹词[编辑]

f**k

  1. fuck 的委婉拼写

名词[编辑]

f**k(复数 f**ks

  1. fuck 的委婉拼写

动词[编辑]

f**k(第三人称单数简单现在时 f**ks,现在分词 f**king f*****g,一般过去时及过去分词 f**ked f****d

  1. fuck 的委婉拼写

副词[编辑]

f**k(无比较级

  1. fuck 的委婉拼写

助词[编辑]

f**k

  1. fuck 的委婉拼写

异序词[编辑]