កោះ

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

高棉语

កោះ (kaôh),;对比泰语 เกาะ

  1. [名] 岛屿
  2. [名](鸟的)砂囊
  3. [动] 召集聚集
  4. [动] (弓)
  5. [动] 用水隔离;把食物放到水中防止昆虫叮咬;使成岛