មួយ

維基詞典,自由的多語言詞典

高棉语

(名·數)មួយ (muǒy),;源自古高棉语 mvay,与越南语 một(“一”)同源。(參:Paul Sidwell, "A Mon-Khmer Comparative Dictionary".)

  1. ;一個
    ប្រាំមួយ  六
    តែមួយ  僅一個


(代)មួយ (muǒy),;源自漢語 阿妹អាមួយ)。

  1. (對華裔或華柬混血女孩的稱呼),你的