තුන

維基詞典,自由的多語言詞典

僧加羅語[编辑]

僧加羅語基數詞
 <  2 3 4  > 
    序數詞තුන්වැනි (tunvæni)

詞源[编辑]

借自巴利語 tīṇitiṇṇaṃ,源自梵語 त्रि (tri),源自原始印歐語 *tréyes

數詞[编辑]

තුන (tuna)