හතර

維基詞典,自由的多語言詞典

僧加羅語[编辑]

僧加羅語數字 (edit)
40
 ←  3
4
5  → 
    基數詞: හතර (hatara)

詞源[编辑]

繼承自梵語 चतुर् (catur)चत्वारस् (catvāras),繼承自原始印歐語 *kʷetwṓr*kʷetwóres 的中性形式。

數詞[编辑]

හතර (hatara)