එක

維基詞典,自由的多語言詞典

巴利語[编辑]

其他形式[编辑]

數詞[编辑]

එක (eka)

  1. eka ()僧伽羅文形式

變格[编辑]

僧加羅語[编辑]

僧加羅語數字 (edit)
10
 ←  0
1
2  →  10  → 
    基數詞: එක (eka)

詞源[编辑]

繼承自梵語 एक (eka),繼承自原始印度-雅利安語 *Háykas,繼承自原始印度-伊朗語 *Háykas

數詞[编辑]

එක (eka)