ഞായർ

維基詞典,自由的多語言詞典

马拉雅拉姆语[编辑]

名词[编辑]

ഞായർ (ñāyar)

  1. 星期日週日
    近義詞: ഞായറാഴ്ച (ñāyaṟāḻca)
  2. 太陽

参见[编辑]

馬拉雅拉姆語中的星期名稱ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ)(布局 · 文字)
തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhan) വ്യാഴം (vyāḻaṃ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani) ഞായർ (ñāyar)
馬拉雅拉姆語中的太陽系(സൗരയൂഥം (saurayūthaṃ)(布局 · 文字)
恆星 സൂര്യൻ (sūryan), ഞായർ (ñāyar)
行星 與 矮行星 ബുധൻ (budhan) ശുക്രൻ (śukran),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
ഞാലം (ñālaṃ)
ചൊവ്വ (covva) സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṃ) ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൺ (nepṟṟyūṇ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo) ഹൗമെയ (haumeya) മക്കെമക്കെ (makkemakke) എറിസ് (eṟisŭ)
衛星 ചന്ദ്രൻ (candran),
തിങ്കൾ (tiṅkaḷ)
ഫോബോസ് (phōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟan)
റീയ (ṟīya)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
എൻസെലഡസ് (enselaḍasŭ)
മൈമസ് (maimasŭ)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൺ (ōbaṟoṇ)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
മിറാന്റ (miṟānṟa)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟan) കേറൊൺ (kēṟoṇ)
ഹൈഡ്ര (haiḍra)
നിക്സ് (niksŭ)
കെർബറസ് (kerbaṟasŭ)
സ്റ്റിക്സ് (sṟṟiksŭ)
ഹീയക (hīyaka)
നാമക (nāmaka)
ഡിസ്‌നോമിയ (ḍis‌nōmiya)