അമ്മ

維基詞典,自由的多語言詞典

馬拉亞拉姆語[编辑]

發音[编辑]

名詞[编辑]

അമ്മ (amma)

  1. 母親

變格[编辑]

അമ്മ 的變位
單數 複數
主格 അമ്മ (amma) അമ്മമാര് (ammamārŭ)
呼格 അമ്മേ (ammē) അമ്മമാരേ (ammamārē)
賓格 അമ്മയെ (ammaye) അമ്മമാരെ (ammamāre)
與格 അമ്മയ്ക്കു് (ammaykkŭŭ) അമ്മമാര്ക്കു് (ammamārkkŭŭ)
屬格 അമ്മയുടെ (ammayuṭe) അമ്മമാരുടെ (ammamāruṭe)
方位格 അമ്മയില് (ammayilŭ) അമ്മമാരില് (ammamārilŭ)
協同格 അമ്മയോടു് (ammayōṭŭŭ) അമ്മമാരൊടു് (ammamāroṭŭŭ)
工具格 അമ്മയാല് (ammayālŭ) അമ്മമാരാല് (ammamārālŭ)

近義詞[编辑]

派生詞[编辑]

參見[编辑]