vito

維基詞典,自由的多語言詞典

斯瓦希里語[编辑]

名詞[编辑]

vito

  1. kito複數

拉丁語[编辑]

發音[编辑]

動詞[编辑]

vītō (现在时不定式 vītāre,完成时主动式 vītāvī,目的动名词 vītātum); 第一类变位

  1. 避免,躲避

變位[编辑]

   vītō (第一類變位)的變位
直陳式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 vītō vītās vītat vītāmus vītātis vītant
未完成過去時 vītābam vītābās vītābat vītābāmus vītābātis vītābant
將來時 vītābō vītābis vītābit vītābimus vītābitis vītābunt
完成時 vītāvī vītāvistī vītāvit vītāvimus vītāvistis vītāvērunt,
vītāvēre
過去完成時 vītāveram vītāverās vītāverat vītāverāmus vītāverātis vītāverant
將來完成時 vītāverō vītāveris vītāverit vītāverimus vītāveritis vītāverint
被動 現在時 vītor vītāris,
vītāre
vītātur vītāmur vītāminī vītantur
未完成過去時 vītābar vītābāris,
vītābāre
vītābātur vītābāmur vītābāminī vītābantur
將來時 vītābor vītāberis,
vītābere
vītābitur vītābimur vītābiminī vītābuntur
完成時 vītātus + 現在主動直陳形 of sum
過去完成時 vītātus + 未完成主動直陳形 of sum
將來完成時 vītātus + 將來主動直陳形 of sum
虛擬式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 vītem vītēs vītet vītēmus vītētis vītent
未完成過去時 vītārem vītārēs vītāret vītārēmus vītārētis vītārent
完成時 vītāverim vītāverīs vītāverit vītāverīmus vītāverītis vītāverint
過去完成時 vītāvissem vītāvissēs vītāvisset vītāvissēmus vītāvissētis vītāvissent
被動 現在時 vīter vītēris,
vītēre
vītētur vītēmur vītēminī vītentur
未完成過去時 vītārer vītārēris,
vītārēre
vītārētur vītārēmur vītārēminī vītārentur
完成時 vītātus + 現在主動虛擬形 of sum
過去完成時 vītātus + 未完成主動虛擬形 of sum
命令式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 vītā vītāte
將來時 vītātō vītātō vītātōte vītantō
被動 現在時 vītāre vītāminī
將來時 vītātor vītātor vītantor
非定形 主動 被動
現在時 完成時 將來時 現在時 完成時 將來時
不定式 vītāre vītāvisse vītātūrum esse vītārī vītātum esse vītātum īrī
分詞 vītāns vītātūrus vītātus vītandus
動詞性名詞 動名詞 目的分詞
屬格 與格 賓格 奪格 賓格 奪格
vītandī vītandō vītandum vītandō vītātum vītātū

相關詞語[编辑]

參考資料[编辑]