விண்மீன்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

泰米爾語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 ta

词源[编辑]

விண் (viṇ) +‎ மீன் (mīṉ) 的複合詞。

发音[编辑]

  • 文檔

名词[编辑]

விண்மீன் (viṇmīṉ)

  1. 恆星
    近義詞: நட்சத்திரம் (naṭcattiram)

变格[编辑]

விண்மீன் (viṇmīṉ)的變格
單數 複數
主格 விண்மீன்
viṇmīṉ
விண்மீன்கள்
viṇmīṉkaḷ
呼格 விண்மீனே
viṇmīṉē
விண்மீன்களே
viṇmīṉkaḷē
賓格 விண்மீனை
viṇmīṉai
விண்மீன்களை
viṇmīṉkaḷai
與格 விண்மீனுக்கு
viṇmīṉukku
விண்மீன்களுக்கு
viṇmīṉkaḷukku
屬格 விண்மீனுடைய
viṇmīṉuṭaiya
விண்மீன்களுடைய
viṇmīṉkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 விண்மீன்
viṇmīṉ
விண்மீன்கள்
viṇmīṉkaḷ
呼格 விண்மீனே
viṇmīṉē
விண்மீன்களே
viṇmīṉkaḷē
賓格 விண்மீனை
viṇmīṉai
விண்மீன்களை
viṇmīṉkaḷai
與格 விண்மீனுக்கு
viṇmīṉukku
விண்மீன்களுக்கு
viṇmīṉkaḷukku
益格 விண்மீனுக்காக
viṇmīṉukkāka
விண்மீன்களுக்காக
viṇmīṉkaḷukkāka
屬格 1 விண்மீனுடைய
viṇmīṉuṭaiya
விண்மீன்களுடைய
viṇmīṉkaḷuṭaiya
屬格 2 விண்மீனின்
viṇmīṉiṉ
விண்மீன்களின்
viṇmīṉkaḷiṉ
方位格 1 விண்மீனில்
viṇmīṉil
விண்மீன்களில்
viṇmīṉkaḷil
方位格 2 விண்மீனிடம்
viṇmīṉiṭam
விண்மீன்களிடம்
viṇmīṉkaḷiṭam
協同格 1 விண்மீனோடு
viṇmīṉōṭu
விண்மீன்களோடு
viṇmīṉkaḷōṭu
協同格 2 விண்மீனுடன்
viṇmīṉuṭaṉ
விண்மீன்களுடன்
viṇmīṉkaḷuṭaṉ
工具格 விண்மீனால்
viṇmīṉāl
விண்மீன்களால்
viṇmīṉkaḷāl
奪格 விண்மீனிலிருந்து
viṇmīṉiliruntu
விண்மீன்களிலிருந்து
viṇmīṉkaḷiliruntu


参考资料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “விண்மீன்”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。