rideo

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

拉丁語[编辑]

發音[编辑]

動詞[编辑]

rīdeō(现在时不定式 rīdēre,完成时主动式 rīsī,目的动名词 rīsum); 第二类变位

  1. 笑,嘲笑

變位[编辑]

   rīdeō的變位 (第二類變位)
直陳式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 rīdeō rīdēs rīdet rīdēmus rīdētis rīdent
未完成過去時 rīdēbam rīdēbās rīdēbat rīdēbāmus rīdēbātis rīdēbant
將來時 rīdēbō rīdēbis rīdēbit rīdēbimus rīdēbitis rīdēbunt
完成時 rīsī rīsistī rīsit rīsimus rīsistis rīsērunt, rīsēre
過去完成時 rīseram rīserās rīserat rīserāmus rīserātis rīserant
將來完成時 rīserō rīseris rīserit rīserimus rīseritis rīserint
被動 現在時 rīdeor rīdēris, rīdēre rīdētur rīdēmur rīdēminī rīdentur
未完成過去時 rīdēbar rīdēbāris, rīdēbāre rīdēbātur rīdēbāmur rīdēbāminī rīdēbantur
將來時 rīdēbor rīdēberis, rīdēbere rīdēbitur rīdēbimur rīdēbiminī rīdēbuntur
完成時 rīsus + sum的現在主動直陳形
過去完成時 rīsus + sum的未完成主動直陳形
將來完成時 rīsus + sum的將來主動直陳形
虛擬式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 rīdeam rīdeās rīdeat rīdeāmus rīdeātis rīdeant
未完成過去時 rīdērem rīdērēs rīdēret rīdērēmus rīdērētis rīdērent
完成時 rīserim rīserīs rīserit rīserīmus rīserītis rīserint
過去完成時 rīsissem rīsissēs rīsisset rīsissēmus rīsissētis rīsissent
被動 現在時 rīdear rīdeāris, rīdeāre rīdeātur rīdeāmur rīdeāminī rīdeantur
未完成過去時 rīdērer rīdērēris, rīdērēre rīdērētur rīdērēmur rīdērēminī rīdērentur
完成時 rīsus + sum的現在主動虛擬形
過去完成時 rīsus + sum的未完成主動虛擬形
命令式 單數 複數
第一人稱 第二人稱 第三人稱 第一人稱 第二人稱 第三人稱
主動 現在時 rīdē rīdēte
將來時 rīdētō rīdētō rīdētōte rīdentō
被動 現在時 rīdēre rīdēminī
將來時 rīdētor rīdētor rīdentor
非定形 主動 被動
現在時 完成時 將來時 現在時 完成時 將來時
不定式 rīdēre rīsisse rīsūrum esse rīdērī rīsum esse rīsum īrī
分詞 rīdēns rīsūrus rīsus rīdendus
動詞性名詞 動名詞 目的分詞
屬格 與格 賓格 奪格 賓格 奪格
rīdendī rīdendō rīdendum rīdendō rīsum rīsū

派生詞語[编辑]

派生语汇[编辑]

參考資料[编辑]