附錄:通用规范汉字表

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索
維基百科有一篇文章關於:
Wikisource
维基文库中与本条目相关的原始文献:

读音的来源:L2/19-160 Proposal to add kTGHZ2013 to the Unihan Database的AppendixB-TGHwithreadings.txt

另见:附录:汉语拼音索引/通用规范汉字表

一级字表(3500字)[编辑]

# 汉字 普通话读音
0001
0002
0003 èr
0004 shí
0005 dīng
0006 chǎng
0007
0008 bo, bǔ
0009
0010 rén
0011
0012 ér
0013
0014 jī, jǐ
0015 jiǔ
0016 diāo
0017 le, liǎo
0018 dāo
0019
0020 nǎi
0021 yòu
0022 sān
0023 gān, gàn
0024
0025 kuī
0026 gōng
0027
0028 shì
0029 cái
0030 xià
0031 cùn
0032 dà, dài
0033 zhàng
0034 yǔ, yù
0035 mò, wàn
0036 shǎng, shàng
0037 xiǎo
0038 kǒu
0039 shān
0040 jīn
0041 qiān
0042
0043 chuān
0044 亿
0045 gě, gè
0046
0047 jiǔ
0048 me
0049 sháo
0050 fán
0051 wán
0052
0053 广 guǎng
0054 wáng
0055 mén
0056
0057
0058 zhī
0059 shī
0060
0061
0062
0063 gōng
0064
0065 wèi
0066
0067
0068 rèn
0069 fēi
0070
0071 chā, chá, chǎ, chà
0072
0073 xiāng
0074 fēng
0075 wáng
0076 kāi
0077 jǐng
0078 tiān
0079
0080 yuán
0081 mó, wú
0082 yún
0083 zhuān
0084 gài
0085 zā, zhā, zhá
0086
0087
0088
0089 zhī
0090 tīng
0091
0092 quǎn
0093 tài
0094 ōu, qū
0095
0096 dǎi
0097 yǒu
0098 yóu
0099
0100 chē, jū
0101
0102
0103 tún
0104
0105
0106
0107 qiē, qiè
0108 wǎ, wà
0109 zhǐ
0110 shǎo, shào
0111 yuē
0112
0113 zhōng, zhòng
0114 bèi
0115 gāng
0116 nèi
0117 shuǐ
0118 jiàn, xiàn
0119
0120 niú
0121 shǒu
0122
0123 máo
0124 rén
0125 shēng
0126 yāo
0127 cháng, zhǎng
0128 rén
0129 shén, shí
0130 piān, piàn
0131 pū, pú
0132 huà
0133 chóu, qiú
0134
0135 réng
0136 jǐn
0137 jīn
0138 zhǎo, zhuǎ
0139 fǎn
0140 jiè
0141
0142 cóng
0143 lún
0144 jīn
0145 xiōng
0146 fēn, fèn
0147
0148 gōng
0149 cāng
0150 yuè
0151 shì, zhī
0152
0153 qiàn
0154 fēng
0155 dān
0156 yún
0157
0158 gōu, gòu
0159 fèng
0160 liù
0161 wén
0162 kàng
0163 fāng
0164 huǒ
0165 wéi, wèi
0166 dǒu, dòu
0167
0168
0169 dìng
0170
0171 rèn
0172 rǒng
0173
0174 xīn
0175 chě, chǐ
0176 yǐn
0177 chǒu
0178
0179 kǒng
0180 duì
0181 bàn
0182
0183 yǔn
0184 yú, yǔ
0185 dèng
0186 quàn
0187 shuāng
0188 shū
0189 huàn
0190
0191 kān
0192 wèi
0193
0194 shì
0195
0196 dá, dǎ
0197 qiǎo
0198 zhēng, zhèng
0199
0200 huì
0201 bā, pá
0202 gōng
0203 rēng
0204
0205 gān
0206 shì
0207 ài, yì
0208
0209 jiē, jié
0210 běn
0211 shù, zhú
0212 kě, kè
0213 bǐng
0214 zuǒ
0215
0216 dàn, shí
0217 yòu
0218
0219 hāng
0220
0221 lóng
0222 píng
0223 miè
0224 yà, zhá
0225 dōng
0226 kǎ, qiǎ
0227 běi
0228 zhān, zhàn
0229
0230
0231
0232 jiù
0233 shuài
0234 guī
0235 dàn
0236
0237 qiě
0238 xié, yè
0239 jiǎ
0240 shēn
0241 dīng
0242 diàn
0243 háo, hào
0244 tián
0245 yóu
0246 zhī, zhǐ
0247
0248 shǐ
0249 yāng
0250 xiōng
0251
0252 diāo
0253 jiào
0254 kòu
0255 dāo, dáo, tāo
0256 lìng
0257 tàn
0258 rǎn
0259 mǐn
0260 āo
0261 qiú
0262
0263 shēng
0264 shǐ
0265 shī
0266 zhà
0267
0268 qiū
0269
0270 zhàng
0271 dài
0272 xiān
0273 mén, men
0274
0275 bái
0276 zǎi, zǐ
0277
0278 chì
0279 guā
0280
0281 cóng
0282 líng, lǐng, lìng
0283 yòng
0284 shuǎi
0285 yìn
0286 ěr
0287 lè, yuè
0288 gōu, jù
0289 cōng
0290
0291 mǎo
0292 fàn
0293 wài
0294 chǔ, chù
0295 dōng
0296 niǎo
0297
0298 bāo
0299
0300 zhǔ
0301 shì
0302
0303 féng
0304 xuán
0305 shǎn
0306 lán
0307 bàn
0308 zhī
0309 huì
0310 tóu
0311 hàn
0312 níng, nìng
0313 xué
0314
0315 tǎo
0316 xiě
0317 ràng
0318
0319 xùn
0320
0321
0322 xùn
0323
0324 yǒng
0325
0326
0327 mín
0328
0329 hóng
0330 chū
0331 liáo
0332 nǎi
0333
0334 shào, zhào
0335 jiā
0336
0337 biān
0338 yùn
0339 fā, fà
0340 shèng
0341 duì
0342 tāi, tái
0343 máo
0344 jiū
0345
0346 yòu
0347
0348 bāng
0349 shì
0350
0351 xíng
0352 róng
0353 dòng
0354 gāng, káng
0355
0356
0357 kòu
0358 kǎo
0359 tuō
0360 lǎo
0361 gǒng
0362
0363 zhí
0364 kuò
0365 sǎo, sào
0366 de, dì
0367 cháng, chǎng
0368 yáng
0369 ěr
0370
0371 gòng
0372 máng
0373
0374 zhī
0375 xiǔ
0376 piáo, pò, pǔ
0377
0378 quán
0379 guō, guò
0380 chén
0381
0382 zài
0383 xié
0384 西
0385 yā, yà
0386 yàn
0387 qu, xū
0388 zài
0389 bǎi
0390 yǒu
0391 cún
0392 ér
0393
0394 jiàng
0395 kuā
0396 duó
0397 huī
0398
0399 liè
0400
0401 chéng
0402 gā, jiā, jiá
0403
0404 guǐ
0405 xié
0406 yáo
0407 huá, huà
0408 mài
0409
0410 zhì
0411
0412 zhēn
0413 shī
0414 chén
0415 jiān
0416 liè
0417 guāng
0418 dāng, dàng
0419 zǎo
0420 xū, yū, yù
0421 tǔ, tù
0422 hè, xià
0423 chóng
0424 qū, qǔ
0425 tuán
0426
0427 tóng, tòng
0428 diào
0429 chī
0430 yīn
0431
0432 má, mǎ, ma
0433 yāo
0434 屿
0435
0436 suì
0437 fān
0438 huí
0439
0440
0441 gāng
0442 wǎng
0443 ròu
0444 nián
0445 zhū
0446 xiān
0447 diū
0448 tíng
0449 shé
0450 zhú
0451 qiān
0452 qiáo
0453
0454 wěi
0455 chuán, zhuàn
0456 pīng
0457 pāng
0458 xiū
0459
0460
0461 yōu
0462 jiù
0463
0464 yán
0465 zhòng
0466 jiàn
0467 rén, rèn
0468 shāng
0469 jià, jie
0470 lún
0471 fèn
0472 huá, huà
0473 yǎng
0474 仿 fǎng
0475 huǒ
0476 wěi
0477
0478
0479 xiě, xuè
0480 xiàng
0481 shì, sì
0482 hòu
0483 háng, héng, xíng
0484 zhōu
0485 quán
0486 huì, kuài
0487 shā
0488 gě, hé
0489 zhào
0490
0491 zhòng
0492
0493 sǎn
0494 chuāng, chuàng
0495
0496 lèi
0497 duǒ
0498
0499 wēi
0500 xún
0501 zhǐ
0502
0503
0504 xiōng
0505 míng
0506
0507 duō
0508 zhēng
0509 sè, shǎi
0510 zhuàng
0511 chōng, chòng
0512 zhuāng
0513 bīng
0514 zhuāng
0515 qìng
0516
0517 liú
0518
0519 jiāo
0520
0521
0522 chǎn
0523 jué
0524 hài
0525 chōng
0526 wàng
0527
0528 wèn
0529 chuǎng
0530 yáng
0531 bīng, bìng
0532 guān
0533
0534 dēng
0535 zhōu
0536 hán, hàn
0537
0538 jiāng
0539 xùn
0540 chí
0541
0542 tāng
0543 máng
0544 xīng, xìng
0545
0546 shǒu
0547 zhái
0548
0549 ān
0550 jiǎng
0551 huì
0552 jūn
0553
0554
0555 é
0556 lún, lùn
0557 sòng
0558 nóng
0559 fěng
0560 shè
0561 访 fǎng
0562 jué
0563 xún
0564 nā, nà
0565 xùn
0566 jǐn, jìn
0567 dǎo
0568
0569 chí
0570 sūn
0571 zhèn
0572 yáng
0573 shōu
0574 jiē
0575 yīn
0576 fáng
0577 jiān
0578
0579
0580 fēi
0581 hǎo, hào
0582
0583
0584
0585
0586 guān, guàn
0587 huān
0588 mǎi
0589 hóng
0590 duò, tuó
0591 qiàn, xiān
0592 xùn
0593 yāo, yuē
0594
0595 jǐ, jì
0596 chí
0597 rèn
0598 xún
0599 寿 shòu
0600 lòng, nòng
0601 mài
0602 jiǔ
0603
0604 xíng
0605 jìn
0606 jiè
0607 tūn
0608 yuǎn
0609 wéi
0610 rèn
0611 yùn
0612
0613
0614 tán
0615
0616 huài
0617 kōu
0618 rǎo
0619 è
0620
0621 zhǎo
0622
0623 zhǐ
0624 chě
0625 zǒu
0626 chāo
0627 gòng
0628 gǒng
0629
0630 gōng
0631 chì
0632 shé, zhē, zhé
0633 zhuā
0634 bān
0635 lūn
0636 bàn
0637 qiāng, qiǎng
0638 xiào
0639 kǎn
0640 jūn
0641
0642 pāo
0643 tóu
0644 fén
0645 kēng
0646 kàng
0647 fāng, fáng
0648 dǒu
0649
0650 ké, qiào
0651 zhì
0652 kuài
0653 niǔ
0654 shēng
0655 bǎ, bà
0656 bào
0657
0658 què
0659 shū
0660 jié
0661
0662
0663 wěi
0664
0665 huā
0666 qín
0667 gài, jiè
0668 fēn
0669 cāng
0670 fāng
0671 yán
0672 lú, lǔ
0673 xīn, xìn
0674 láo
0675
0676
0677
0678 gān, gǎn
0679 gàng
0680
0681 cái
0682 cūn
0683 zhàng
0684 xìng
0685 shā, shān
0686
0687
0688
0689 yáng
0690 qiú
0691
0692 xiá
0693 gēng, gèng
0694 shù
0695
0696 dòu
0697 liǎng
0698 yǒu
0699 lí, lì
0700
0701 chén
0702
0703 fǒu, pǐ
0704 hái, huán
0705
0706 jiān
0707 lái
0708 lián
0709 xuān
0710
0711
0712 jiān
0713 xiāo, xiào
0714 hàn
0715 dīng
0716 chéng
0717 shí
0718
0719 zhù
0720 xiàn
0721
0722 dāi
0723 zhī, zī
0724 fèi
0725 ǒu
0726 yuán
0727 kuàng
0728 wéi
0729 yā, ya
0730 dūn
0731
0732 yóu
0733 nán
0734 kùn
0735 chāo, chǎo
0736 chuàn
0737 yuán, yùn
0738
0739 tīng
0740 yín
0741 fēn
0742 qiāng, qiàng
0743 wěn
0744 chuī
0745
0746 háng, kēng
0747 bā, ba
0748
0749 hǒu
0750 dùn, tún
0751 bié, biè
0752 shǔn
0753
0754 gāng, gǎng
0755 zhàng
0756 cái
0757 zhēn
0758 dīng, dìng
0759
0760 gào
0761
0762 luàn
0763
0764
0765 xiù
0766
0767 měi
0768 bīng
0769 gū, gù
0770 tī, tǐ
0771
0772 zuǒ
0773 yòu
0774 dàn
0775 shēn
0776 diàn
0777 zuō, zuò
0778 bǎi, bó
0779 líng
0780 yōng, yòng
0781
0782
0783 zhù
0784 wèi
0785 bàn
0786 shēn
0787 zào
0788 cì, sì
0789 fó, fú
0790 cōng
0791 jìn
0792 chè
0793
0794 fǎn
0795
0796
0797 zuò
0798
0799 tuǒ
0800 hán
0801 lín
0802 chà
0803 gān
0804 gāng
0805 dǔ, dù
0806 zhǒu
0807 cháng
0808 guī, jūn, qiū
0809 diàn
0810 miǎn
0811 kuáng
0812 yóu
0813 bèi
0814 jiǎo, jué
0815 shān
0816 tiáo
0817 tóng
0818 luǎn
0819 jiǔ
0820 dǎo
0821 bào, páo
0822 yíng
0823 fàn
0824 yǐn, yìn
0825 jì, xì
0826 yán
0827 dòng
0828 zhuàng
0829
0830 kuàng
0831 chuáng
0832
0833
0834 liáo
0835 lìn
0836 yīng, yìng
0837 zhè
0838 lěng
0839
0840
0841 xīn
0842
0843
0844 wàng
0845 rùn
0846 xián
0847 jiān, jiàn
0848 mēn, mèn
0849 pàn
0850 duì
0851 zào
0852 càn
0853 zhuó
0854
0855 wāng
0856
0857 pèi
0858 tài
0859
0860 shā, shà
0861
0862
0863 lún
0864 xiōng
0865 fàn
0866 cāng
0867 méi, mò
0868 gōu
0869
0870 shěn
0871 chén
0872 qìn
0873 怀 huái
0874 yōu
0875 chén
0876 kuài
0877 wán
0878 sòng
0879 hóng
0880 láo
0881 jiū
0882 qióng
0883 zāi
0884 liáng
0885 zhèng
0886
0887 píng
0888
0889 chū
0890 shè
0891
0892 shí, zhì
0893 zhà
0894
0895 hǎn
0896 zhěn
0897
0898
0899 jūn
0900 líng
0901
0902 céng
0903
0904 尿 niào, suī
0905 wěi, yǐ
0906 chí
0907
0908 gǎi
0909 zhāng
0910
0911
0912 liù, lù
0913 ā, ē
0914 chén
0915
0916
0917 zhuì
0918
0919 miào
0920 yāo
0921
0922 fáng
0923
0924
0925 rěn
0926 jìn, jìng
0927
0928
0929 wěi
0930
0931 chún
0932 shā
0933 gāng
0934
0935
0936 zòng
0937 fēn
0938 zhǐ
0939 wén
0940 fǎng
0941
0942 niǔ
0943 fèng
0944 wán
0945 huán
0946
0947 qīng
0948
0949 xiàn
0950 méi
0951 biǎo
0952 guī
0953 mā, mǒ, mò
0954 guà
0955 kē, kě
0956
0957 tà, tuò
0958 lǒng
0959
0960 píng
0961 jiǎn
0962 tǎn
0963 dān, dàn
0964 kūn
0965
0966 chōu
0967 guǎi
0968 tuō
0969 zhě
0970 pāi
0971 dǐng
0972 chāi
0973 līn
0974 yōng
0975
0976
0977 shì
0978 bào
0979 zhǔ
0980
0981 lā, lá
0982 lán
0983 xìng
0984 bàn
0985 níng, nǐng, nìng
0986
0987 zhuō
0988 zhāo
0989
0990
0991
0992 zé, zhái
0993 tái
0994
0995 ào, niù
0996
0997
0998
0999
1000
1001
1002 ruò
1003 mào
1004 píng
1005 miáo
1006 yīng
1007 gǒu
1008 yuàn
1009 bāo
1010 fàn
1011 zhí
1012 zhuó
1013 jiā, qié
1014 jīng
1015 tāi, tái
1016 máo
1017 wǎng
1018 lín
1019 zhī
1020 bēi
1021 shū
1022 guì, jǔ
1023 méi
1024
1025 bǎn
1026 sōng
1027 qiāng
1028 fēng
1029 gòu
1030 háng
1031 jié
1032 shù
1033 zhěn
1034 sāng, sàng
1035 huò
1036 huà
1037
1038 shì
1039 cī, cì
1040 zǎo
1041
1042 mài
1043
1044 fán
1045 kuàng
1046
1047
1048 nài
1049 bēn, bèn
1050 jī, qí
1051 fèn
1052 tài
1053 ōu
1054 ōu
1055 lǒng
1056
1057 hōng
1058 qǐng
1059 zhuǎn, zhuàn
1060 zhǎn
1061 lún
1062 ruǎn
1063 dào
1064 fēi
1065 shū
1066
1067 kěn
1068 齿 chǐ
1069 xiē
1070 zhuó
1071
1072
1073 shèn
1074 xián
1075 shàng
1076 wàng
1077
1078 wèi
1079 guǒ
1080 kūn
1081 guó
1082 āi
1083
1084 chāng
1085
1086 chàng
1087 míng
1088
1089 lóng
1090 áng
1091
1092 diǎn
1093
1094 zhōng
1095 shēn
1096 zhòu
1097 zǎ, zé, zhā
1098
1099
1100 míng
1101 yǒng
1102 ne, ní
1103 duō
1104 gā, kā
1105 àn
1106 yán
1107 tiē, tiě, tiè
1108 luó
1109 zhì
1110
1111 lǐng
1112 kǎi
1113 bài
1114 zhàng
1115 fàn
1116 biǎn
1117 gòu
1118 zhù
1119
1120 diào
1121 zhì
1122 zhī
1123 dié
1124 fēn
1125 chuí
1126
1127
1128 guāi
1129 guā
1130 gǎn
1131 hé, hè, hú, huó, huò, huo
1132
1133 wěi
1134 bǐng
1135 jiā
1136 shì
1137 yuè
1138 gōng, gòng
1139 使 shǐ
1140
1141 xiá
1142 jiǎo, yáo
1143 bǎn
1144 zhí
1145 zhēn
1146
1147
1148 píng
1149 qiáo
1150 pèi
1151 huò
1152 chǐ
1153
1154 bēi
1155 de, dī, dí, dì
1156 pǎi, pò
1157 zhì
1158 xīn
1159 zhēng
1160 wǎng
1161
1162
1163 jìng
1164 suǒ
1165 shě, shè
1166 jīn
1167 chà, shā
1168 mìng
1169 yáo
1170
1171
1172 cǎi, cài
1173
1174 shòu
1175
1176 tān
1177 niàn
1178 pín
1179 忿 fèn
1180
1181 fèi
1182 zhī
1183 zhǒng
1184 zhàng
1185 péng
1186
1187 āng
1188 fáng
1189 féi
1190 fú, fù
1191 xié
1192 zhōu
1193 hūn
1194
1195
1196
1197
1198 gǒu
1199 níng
1200 bèi
1201 shì
1202 bǎo
1203
1204 biàn
1205 jīng
1206 xiǎng
1207 páng
1208 diàn
1209
1210 miào
1211
1212
1213 nüè, yào
1214
1215 jiù
1216
1217 cù, zú
1218 jiāo
1219 gēng
1220 fèi
1221 jìng
1222 máng
1223 fàng
1224
1225
1226 máng
1227 zhá
1228 nào
1229 zhèng
1230 quàn, xuàn
1231 juǎn, juàn
1232 chán, dān, shàn
1233
1234 chǎo
1235 chuī
1236 kàng
1237 yán
1238
1239
1240 qiǎn
1241
1242 xiè
1243
1244
1245 zhān
1246 lèi
1247
1248 yóu
1249 bó, pō
1250 沿 yán
1251 pāo, pào
1252 zhù
1253
1254 nìng
1255 xiè
1256 bì, mì
1257 yǒng
1258 ní, nì
1259 fèi
1260 zhǎo
1261
1262
1263
1264 zhì
1265 zhèng
1266 qiè
1267
1268 xìng
1269
1270 lián
1271 guài
1272
1273 xué
1274 bǎo
1275 zōng
1276 dìng
1277 chǒng
1278
1279 shěn
1280 zhòu
1281 guān
1282 kōng, kòng
1283 lián
1284 wǎn
1285 shí
1286 shì
1287 láng, làng
1288 shī
1289 jiān
1290 fáng
1291 chéng
1292 chèn
1293 shān
1294 shì
1295
1296 huà
1297 dàn
1298 guǐ
1299 xún
1300 gāi
1301 xiáng
1302 jiàn
1303
1304
1305
1306 zhǒu
1307
1308
1309 jiè
1310 shuā, shuà
1311
1312
1313
1314 xián
1315 chéng
1316 mèng
1317 lòu
1318
1319
1320 shǎn
1321 jiàng, xiáng
1322 hán
1323 xiàn
1324 mèi
1325
1326 jiě
1327 xìng
1328
1329 shǐ
1330
1331 tiáo
1332 jià
1333 sān
1334 cān, cēn, shēn
1335 jiān
1336 线 xiàn
1337 liàn
1338
1339 shēn
1340
1341 shǐ
1342 zhī
1343
1344 zhōng
1345 zhù
1346 bàn
1347 tuó
1348 shào
1349
1350 jīng, jìng
1351 guàn
1352
1353 èr
1354 zòu
1355 chūn
1356 bāng
1357 diàn
1358 zhēn
1359 líng
1360 shān
1361
1362
1363 xíng
1364 shì
1365 guà
1366 fēng
1367 chí
1368 kǎo
1369 gǒng
1370 xiàng
1371 kuǎ
1372 kuà
1373 chéng
1374 xié
1375 náo
1376 zhèng
1377
1378 zhào
1379 dǎng, dàng
1380 zhuài
1381 zāi
1382 tǐng
1383 kuò
1384 gòu
1385 shuān
1386 shè, shí
1387 tiāo, tiǎo
1388 duǒ, duò
1389 zhǐ
1390 diàn
1391 zhēng, zhèng
1392
1393 pīn
1394
1395 àn
1396 huī
1397 nuó
1398 zhěng
1399 mǒu
1400 shèn
1401 jīng
1402 róng
1403
1404 chá
1405 jiàn
1406 hàng, xiàng
1407 dài
1408 cǎo
1409 jiǎn
1410 yīn
1411 chá
1412 huāng
1413 máng
1414 dàng
1415 róng
1416 hūn
1417 yíng
1418
1419
1420 yīn, yìn
1421
1422 nā, nán
1423 yào
1424 biāo
1425 zhàn
1426 gān
1427
1428 bǐng
1429 dòng
1430 xiāng, xiàng
1431 chá, zhā
1432 bǎi, bó
1433 shān, zhà
1434 liǔ
1435 zhù
1436 shì
1437 lán
1438 níng
1439 shù
1440
1441 yāo, yào
1442 jiǎn
1443 xián
1444 wēi
1445 wāi
1446 yán
1447 zhuān
1448
1449 hòu
1450
1451 shā
1452 bèng
1453 yàn
1454 kǎn
1455 miàn
1456 nài
1457 shuǎ
1458 qiān
1459 ōu
1460 cán
1461 yāng
1462 zhóu, zhòu
1463 qīng
1464
1465 jiē
1466 jiǔ
1467 bēi, bèi
1468 zhàn
1469 diǎn
1470 nüè
1471 lín
1472 lǎn
1473 shù
1474 shěng, xǐng
1475 xiāo, xuē
1476 cháng
1477 mèi
1478 dǔn
1479 shì
1480 pàn
1481 zhǎ
1482 wā, wa
1483 hōng, hǒng, hòng
1484 yā, yǎ
1485 xiǎn
1486 mào
1487 yìng
1488 xīng
1489 zuó
1490 liē, liě
1491 zhāo
1492 wèi
1493
1494 wèi
1495 guì
1496 jiè
1497 hóng, jiàng
1498 xiā
1499
1500
1501 mǎ, mà
1502 suī
1503 pǐn
1504 yān, yàn, yè
1505
1506 xūn
1507 huā, huá
1508 zán
1509 xiǎng
1510 hā, hǎ, hà
1511 duō
1512 yǎo
1513 hāi, ké
1514 mī, mǐ
1515 nǎ, na, né
1516 yō, yo
1517 tàn
1518 xiá
1519
1520 jiàn
1521 tiē
1522
1523 gū, gǔ
1524 yōu
1525 gài
1526 dùn
1527 chāo
1528 zhōng
1529 gāng, gàng
1530
1531 yào, yuè
1532 qīn
1533 jūn
1534 gōu
1535 niǔ
1536 xiè
1537 gāng
1538 bái, bài
1539 kān, kàn
1540
1541 zhān
1542 qīng
1543 zěn
1544 shēng
1545 xuǎn
1546 shì
1547 miǎo
1548 xiāng
1549 chóng, zhǒng, zhòng
1550 qiū
1551
1552 chóng, zhòng
1553
1554 竿 gān
1555 duàn
1556 便 biàn, pián
1557 liǎ, liǎng
1558 dài
1559 shùn
1560 xiū
1561 qiào
1562 bǎo
1563
1564 é
1565
1566
1567 jiǎn
1568
1569
1570 xìn
1571 huáng
1572 quán
1573 guǐ
1574 qīn
1575
1576 hóu, hòu
1577 zhuī
1578 jùn
1579 dùn
1580 dāi, dài
1581 huái
1582 yǎn
1583
1584 hěn
1585
1586
1587 jiàn
1588 táo
1589 shí
1590 pén
1591 pēi
1592 lóng
1593 dǎn
1594 shèng
1595 bāo
1596 pán, pàng
1597 mài, mò
1598 tāi
1599 miǎn
1600 xiá
1601 shī
1602
1603 zhēng
1604 jiǎo
1605
1606 hěn
1607 mào
1608 yuàn
1609
1610 ěr
1611 ráo
1612 shí
1613 jiǎo
1614 bǐng
1615 luán
1616 wān
1617 jiāng, jiàng
1618 jiǎng
1619 āi
1620 tíng
1621 liàng
1622 dù, duó
1623
1624 tíng
1625 chuāng
1626 fēng
1627
1628
1629
1630 姿
1631 qīn, qìng
1632 yīn
1633
1634 shī
1635 guī
1636 wén
1637 mǐn
1638
1639
1640 chā, chà, chāi, cī
1641 yǎng
1642 měi
1643 jiāng
1644 pàn
1645 sòng
1646 lèi
1647
1648
1649 lóu
1650 qián
1651 shǒu
1652
1653 cí, zī
1654 zǒng
1655 liàn
1656 zhá, zhà
1657 shuò
1658 bāo, páo, pào
1659 xuàn
1660 làn
1661
1662
1663 jié
1664 hóng
1665
1666
1667 jiāo
1668 zhuó
1669 dòng, tóng
1670
1671 xǐ, xiǎn
1672 huó
1673 pài
1674 qià
1675 rǎn
1676 luò
1677 liú
1678 jǐ, jì
1679 yáng
1680 zhōu
1681 hún
1682 nóng
1683 jīn
1684 shì
1685 héng
1686 huī
1687 huǎng
1688 tián
1689
1690 qià
1691 nǎo
1692 hèn
1693
1694 jiào, jué
1695 xuān
1696 huàn
1697 shì
1698 gōng
1699 xiàn
1700
1701 穿 chuān
1702 qiè
1703
1704 jiè
1705 guān, guàn
1706
1707
1708 biǎn, piān
1709 ǎo
1710
1711 shén
1712 zhù
1713
1714
1715 yòu
1716 huì
1717 shuì, shuō
1718 sòng
1719 kěn
1720 退 tuì
1721
1722
1723 zhòu
1724 bǐng, píng
1725 shǐ
1726 fèi
1727 dǒu
1728 xùn
1729 méi
1730 hái
1731 yǔn
1732 chú
1733 xiǎn
1734 yuàn
1735
1736 lǎo
1737
1738 yīn
1739 jiāo
1740 yáo
1741 nà, nuó
1742
1743 jià
1744
1745 yíng
1746 yǒng
1747 dài
1748 guǐ
1749 zǎo
1750 róu
1751 lěi
1752 bǎng
1753 róng
1754 jiē, jié
1755 rào
1756 jiāo
1757 huì
1758 gěi, jǐ
1759 xuàn
1760 luò
1761 lào, luò
1762 jué
1763 jiǎo
1764 hài
1765 tǒng
1766 gēng
1767 yún
1768 hào
1769 bà, pá
1770 yàn
1771 tài
1772 qín
1773 zhū
1774 bān
1775
1776
1777 cán
1778 wán
1779 zhǎn
1780 fěi
1781 lāo
1782 zāi
1783
1784 gěng
1785
1786 zhèn
1787 zǎi, zài
1788 gǎn
1789
1790 yán
1791 shāo, shào
1792 hàn
1793 niē
1794 mái, mán
1795 zhuō
1796 kǔn
1797 juān
1798 sǔn
1799 yuán
1800
1801 dōu, dū
1802 zhé
1803 shì
1804 jiǎn
1805 cuò
1806 huàn
1807 wǎn
1808 zhì
1809
1810 kǒng
1811 dǎo
1812
1813 tǒng
1814 āi
1815 āi, ái
1816 chǐ
1817 gěng
1818 dān
1819 niè
1820 gōng
1821 mǎng
1822 lái
1823 lián
1824
1825
1826 hé, hè
1827 huò
1828 jìn
1829 ě, è, wù
1830 yíng
1831 yīng
1832 zhēn
1833 kuàng
1834 bāng
1835 guì
1836 jié
1837
1838 dàng
1839 tóng
1840 zhū
1841 qiáo
1842 huà
1843 shuān
1844 táo
1845
1846 zhuāng
1847 jiào, xiào
1848 hé, hú
1849 yàng
1850 gēn
1851 suǒ
1852
1853
1854 dòu
1855
1856 gǔ, jiǎ
1857 zhuó
1858 pèi
1859 chì
1860
1861 chún
1862 xià
1863
1864 pēng
1865
1866 chǔ
1867
1868 yuán
1869 tào
1870 zhú
1871 liè
1872 shū
1873 xùn
1874
1875 轿 jiào
1876 jiào
1877 dùn
1878
1879 zhì
1880 chái
1881 zhuō
1882
1883 jiān, jiàn
1884 jǐn
1885 dǎng
1886 chěng
1887 shài
1888 mián
1889 xiǎo
1890 xiào
1891 láo, lào
1892
1893 huǎng, huàng
1894
1895 shǎng
1896
1897 yūn, yùn
1898 bàng, bèng
1899 pàn
1900 gōng
1901 wén
1902 dǒu
1903 yǐn
1904 shào
1905 lī, li
1906
1907
1908 é, ó, ò
1909 ēn
1910 yāng
1911 huàn
1912 yàn
1913 hēng, hng
1914
1915 ā, á, ǎ, à, a
1916 āi, ài
1917 suō
1918 bà, ba
1919 qiào
1920 é
1921 fēng
1922 yuán
1923 jùn
1924 zéi
1925 贿 huì
1926
1927 zāng
1928 qián
1929 qián
1930 zuān, zuàn
1931 jiǎ
1932 tiě
1933 líng
1934 qiān, yán
1935 quē
1936 yǎng
1937 ān
1938
1939
1940 zào
1941 chéng
1942
1943 chèng
1944
1945
1946 yāng
1947 zhì
1948 chèn, chēng
1949 bì, mì
1950 tòu
1951
1952 xiào
1953 sǔn
1954 zhài
1955 jiè
1956 zhí
1957
1958 ǎn
1959 qīng
1960 dǎo, dào
1961 tǎng
1962 jū, jù
1963 chàng
1964 hòu
1965 lìn
1966
1967 bèi
1968 juàn
1969 jiàn
1970 chòu, xiù
1971 shè
1972 gōng
1973
1974 jué, juè
1975
1976
1977 yān, yīn
1978 jiàn
1979 cāng
1980 bān
1981 háng
1982
1983
1984 sǒng
1985 diē
1986 yǎo
1987 ài
1988 chái
1989 bào
1990 bān
1991 sòng
1992 wēng
1993
1994 cuì
1995 zhī
1996 xiōng
1997 gē, gé
1998 zāng, zàng
1999
2000 jiāo
2001 nǎo
2002 nóng
2003 guàng
2004
2005 láng
2006 qīng
2007 féng
2008 tuó
2009 liú
2010 yuān
2011 zhòu
2012 饿 è
2013 něi
2014 líng
2015
2016 liàn
2017 jiǎng
2018 jiāng, jiàng
2019 shuāi
2020 zhōng
2021 gāo
2022 guō
2023
2024 zhǔn
2025 zuò
2026 zhēng, zhèng
2027 bìng
2028
2029 zhāi
2030 zhěn
2031 téng
2032
2033
2034 xiào
2035
2036 wěn
2037 táng
2038
2039
2040 liáng, liàng
2041 zhàn
2042 pōu
2043 jìng
2044
2045 páng
2046
2047 chù, xù
2048 yuè
2049 xiū
2050 gāo
2051 píng
2052 quán
2053 fěn
2054 liào
2055
2056 jiān
2057 kǎo
2058 hōng
2059 fán
2060 shāo
2061 zhú
2062 yān
2063 lào, luò
2064
2065 tāo
2066 zhè
2067 lào
2068
2069 jiǔ
2070 shè
2071 xiāo
2072 guō, wō
2073 hào
2074 hǎi
2075
2076
2077
2078 huàn
2079
2080 liú
2081 rùn
2082 jiàn
2083
2084 làng
2085 jìn
2086 zhǎng, zhàng
2087 tàng
2088
2089 chōng, yǒng
2090 bèi
2091
2092 qiāo, qiǎo
2093 hàn
2094 huǐ
2095 mǐn
2096 yuè
2097 hài
2098 kuān
2099 jiā, jia
2100 xiāo
2101 yàn
2102 bīn
2103 qiào
2104 zhǎi
2105 róng
2106 zǎi
2107 àn
2108 qǐng
2109 lǎng
2110 zhū
2111 nuò
2112 dòu, dú
2113 shān, shàn
2114 fěi
2115
2116 xiù
2117 páo
2118 bèi
2119 xiáng
2120
2121 míng
2122 shéi, shuí
2123 diào, tiáo
2124 yuān
2125 liàng
2126 zhūn
2127 tán
2128
2129 bāo, bō
2130 kěn
2131 zhǎn
2132
2133 xiè
2134 ruò
2135 líng
2136 suì
2137 táo
2138 xiàn
2139 péi
2140
2141 juān
2142 shù
2143 é
2144 niáng
2145 tōng, tòng
2146 néng
2147 nán, nàn
2148
2149 sāng
2150 juàn
2151 xiù
2152 yàn
2153
2154 jùn
2155 qiú
2156 suǒ
2157
2158 liú
2159 láng
2160 pěng
2161
2162 cuò
2163 miáo
2164
2165
2166 yǎn
2167 jié
2168 pái, pǎi
2169 yān
2170 diào
2171 chuí
2172 shè
2173 duī
2174 tuī
2175
2176 xiān
2177 shòu
2178 niǎn
2179 jiāo, jiào
2180 tāo
2181 qiā
2182 lüè
2183 diān
2184 péi
2185 jiē
2186 zhì
2187 kòng
2188 tàn
2189 jū, jù
2190 jué
2191 chān
2192 zhí
2193
2194 líng
2195 kān
2196 liáo
2197
2198 zhù, zhuó
2199 líng
2200 lè, lēi
2201 huáng
2202 fēi, fěi
2203 méng
2204 luó
2205 jūn, jùn
2206 wěi
2207 cài
2208 táo
2209
2210
2211 píng
2212
2213 yíng
2214 yíng
2215 qián
2216 xiāo
2217
2218
2219 xiè
2220 bīn
2221 mèng
2222 lán
2223 gěng
2224
2225 shāo
2226 méi
2227 jiǎn
2228 shū
2229
2230 tǒng
2231 suō
2232 jiù
2233 cáo
2234
2235 piào
2236 yùn
2237
2238 xiāng
2239
2240 guī
2241 shuò
2242 shē
2243 kuī
2244 shuǎng
2245 lóng
2246
2247 chéng, shèng
2248 biǎn
2249 xuě
2250
2251 liàng
2252
2253
2254 biāo
2255 qiāo, qiǎo, què
2256 táng
2257 cháng
2258 kuàng
2259 chí, shi
2260 chén
2261 zhēng
2262 mī, mí
2263 yǎn
2264 xuán
2265
2266
2267 lā, la
2268 màn
2269 huì
2270 wǎn
2271 zhuó
2272 fēi
2273
2274 zhǐ
2275 kěn
2276 yuè
2277 lüè
2278 qiū
2279 zhù
2280 shé
2281
2282 léi, lěi, lèi
2283 è
2284 chàng
2285 huàn
2286 luō, luó, luo
2287 tuò
2288 wéi
2289
2290 shá
2291 xiào
2292
2293
2294 zhǎn
2295 luó
2296 cuī
2297 wéi
2298 bēng
2299 chóng
2300 jué
2301 yīng
2302 juān, juàn, quān
2303 kào
2304 chēng, dāng
2305
2306 tóng
2307 míng
2308 chǎn
2309 yín
2310 jiáo, jiǎo
2311 tián
2312 jiē
2313
2314
2315 huì
2316
2317 bèn
2318 lóng, lǒng
2319
2320 shēng
2321
2322
2323 mǐn
2324 zuò
2325 dài
2326 yōu
2327 cháng
2328 ǒu
2329 wēi
2330 tōu
2331 nín
2332 shòu
2333 tíng
2334 piān
2335
2336 dōu
2337 jiǎ, jià
2338 xìn
2339 pái
2340
2341 dé, de, děi
2342 xián
2343 pán
2344
2345 chuán
2346 duò
2347 xié
2348
2349
2350 liǎn
2351
2352
2353 cǎi
2354 lǐng
2355 jiǎo
2356
2357 fǔ, pú
2358 tún
2359 liǎn
2360 tuō
2361 xiàng
2362 gòu
2363
2364 cāi
2365 zhū
2366 liè
2367 māo
2368 huáng
2369 chāng
2370 měng
2371 jì, zhài
2372 xiàn
2373 guǎn
2374 còu
2375 jiǎn
2376 háo
2377 pēng
2378 shù
2379
2380 ān
2381 quán
2382 yǎng
2383 hén
2384 láng
2385 kāng
2386 yōng
2387 鹿
2388 dào
2389 zhāng
2390 jìng
2391 shāng
2392
2393 xuán, xuàn
2394 wàng
2395 lǜ, shuài
2396 yán
2397 chǎn
2398 zhāo, zháo, zhe, zhuó
2399 líng
2400 gài, gě
2401 juàn
2402 nián, zhān
2403
2404
2405 duàn
2406 jiǎn
2407 shòu
2408 hàn
2409 huàn
2410 qīng
2411 tiān
2412 鸿 hóng
2413 lín, lìn
2414
2415 yān
2416
2417 jiàn
2418 shū
2419 tǎng
2420 hùn
2421 huái
2422 xiáo
2423 yuān
2424 yín
2425
2426 táo
2427 chún
2428
2429
2430 dàn
2431 diàn
2432 shēn
2433 shuàn
2434 hán
2435
2436 liáng
2437 shèn
2438 qíng
2439
2440 cán
2441 dào
2442
2443
2444 wéi
2445 jīng
2446 diàn
2447 cuì
2448 wǎn
2449 cǎn
2450 guàn
2451 kòu
2452 yín
2453
2454
2455 宿 sù, xiǔ, xiù
2456 zhì
2457 yáo
2458
2459 móu
2460 dié
2461 huǎng
2462 xié
2463
2464 dǎo
2465 huò
2466 wèi
2467 yàn
2468
2469 dǎi, dài
2470 gǎn
2471 wèi, yù
2472
2473 dàn, tán
2474 suí
2475 duò
2476 suí
2477 dàn
2478
2479 lóng
2480 yǐn
2481 hūn
2482 shěn
2483 wǎn
2484
2485 gěng, jǐng
2486
2487
2488
2489
2490 chāo, chuò
2491 shéng
2492 wéi
2493 mián
2494 bēng, běng, bèng
2495 chóu
2496 zèng, zōng
2497 zhàn
2498 绿 lù, lǜ
2499 zhuì
2500 cháo
2501 qín
2502 lín
2503 zhuó, zuó
2504 qióng
2505 bān
2506
2507 zòu
2508 kuǎn
2509 kān
2510
2511
2512 yàn
2513 kāi
2514 yuè
2515 chèn
2516
2517 chāo
2518 lǎn
2519
2520 dī, tí
2521
2522 jiē
2523
2524 péng
2525 chuāi, chuǎi, chuài
2526 chā
2527 jiū
2528 sōu
2529 zhǔ
2530 yuán
2531 chān
2532 cái
2533 gē, gé
2534 cuō
2535 lōu, lǒu
2536 jiǎo
2537
2538
2539 sāo
2540 róu
2541
2542 jī, qī
2543
2544 lián
2545
2546 sǎn, sàn
2547
2548 zàng
2549
2550 gé, gě
2551 dǒng
2552
2553 jìng
2554 cōng
2555 jiǎng
2556
2557 là, lào, luò
2558 hán
2559 cháo, zhāo
2560
2561 kuí
2562 bàng
2563 lēng, léng, líng
2564
2565
2566 zhí
2567 sēn
2568 fén
2569 yī, yǐ
2570 jiāo
2571
2572 gùn
2573 zhuī
2574 mián
2575 péng
2576 zōng
2577 guān
2578 láng
2579 tuǒ
2580 huì
2581 huò
2582
2583
2584
2585 hān
2586
2587 chú
2588 shà, xià
2589 yìng
2590 xiāo
2591 què
2592 liú
2593 yàn
2594 shi, zhí
2595 liè
2596 xióng
2597 jiá
2598
2599 zàn
2600
2601 qiáo, qiào
2602 bèi
2603 bēi
2604
2605 záo
2606 huī
2607 chǎng
2608 táng
2609 shǎng
2610 zhǎng
2611 qíng
2612 lài
2613 shǔ
2614 zuì
2615
2616 liáng, liàng
2617 dǐng
2618 pēn, pèn
2619 chā, zhā
2620 jīng
2621
2622
2623 hǎn
2624 è
2625 liàng
2626 jǐng
2627 chóu
2628 jiàn
2629
2630 diē
2631 páo, pǎo
2632
2633
2634
2635 zhū
2636 tíng
2637 yán
2638 gé, há
2639 hē, hè
2640 juān
2641 wèi
2642 chuǎn
2643 hóu
2644
2645
2646 xuān
2647 qiàn
2648
2649 mào
2650
2651
2652 shú
2653
2654 péi
2655 hēi
2656 zhù
2657 pū, pù
2658 liàn
2659 xiāo
2660 suǒ
2661 chú
2662 guō
2663 xiù
2664 fēng
2665 xīn
2666 ruì
2667 shēng
2668 bāi
2669 duǎn
2670 zhì
2671 dàn
2672 tǎn
2673
2674 é
2675 shèng
2676 shāo, shào
2677 chéng
2678
2679 shuì
2680 kuāng
2681 děng
2682 zhù
2683
2684 shāi
2685 tǒng
2686
2687 dā, dá
2688 jīn
2689 zhēng
2690 ào
2691
2692 pái
2693 bǎo, bǔ, pù
2694
2695 jiāo
2696 bàng
2697 chǔ
2698 hào
2699 wǎn
2700 yuè
2701 ào
2702 jiē
2703 chéng
2704
2705 xún
2706 tǐng
2707 shū
2708
2709 fān, pān
2710 shì
2711 qín
2712
2713
2714
2715 qiāng
2716 wàn
2717
2718 xīng
2719 wèi
2720 huá
2721 hóu
2722 bèi
2723 rán
2724 kuì
2725 chán
2726 zhuāng
2727 mán
2728 jiù
2729 dūn
2730 bīn
2731 dòu
2732
2733 huàn
2734 tòng
2735 tóng
2736 jùn
2737 kuò
2738 shàn
2739 xiáng
2740 xiàn
2741
2742 fèn
2743 zūn
2744 diàn
2745 dào
2746 suí, suì
2747 céng, zēng
2748 yàn
2749 gǎng
2750 zhì
2751
2752 xiāng
2753 zhā
2754
2755 miǎo
2756 湿 shī
2757 wēn
2758
2759 huì, kuì
2760 jiàn
2761 huá
2762 pài
2763
2764 wān
2765
2766 yóu
2767
2768 xuàn
2769 gài
2770 fèn
2771 huāng
2772 duò
2773 è
2774 lèng
2775 huáng
2776 kuì
2777
2778 kǎi
2779
2780 hán
2781
2782
2783 cuàn
2784
2785 jiào
2786 chuāng
2787 jiǒng
2788 biàn
2789
2790
2791
2792 qún
2793 chán, shàn
2794
2795 xiè
2796 yáo
2797 bàng
2798 qiān
2799
2800 shǔ
2801
2802 jiàng, qiáng, qiǎng
2803 zhōu
2804 shū
2805
2806
2807 ài
2808 méi
2809
2810 sǎo
2811 mèi
2812 婿
2813 dēng
2814 miǎn
2815 lǎn
2816 jī, qī
2817 duàn
2818 huǎn
2819
2820
2821 piàn
2822 biān
2823 sāo
2824 yuán
2825
2826
2827 ruì
2828 guī
2829 nǎo
2830 hún
2831
2832 shè
2833
2834 tián
2835
2836
2837
2838 bǎi
2839 xié
2840 bān
2841 yáo
2842 gǎo
2843 táng
2844 tān
2845 pìn
2846 zhēn
2847 suàn
2848 qín
2849 xuē
2850
2851 què
2852 lán
2853
2854
2855 péng
2856
2857
2858 róng
2859 mēng, méng, měng
2860 zhēng
2861 xiàn
2862 椿 chūn
2863 jīn, jìn
2864 chǔ
2865 jiē, kǎi
2866 lǎn
2867 xiǎng
2868 huái
2869
2870 lóu
2871 gài
2872 lài
2873 lào
2874 chóu
2875 gǎn
2876 ài
2877 diǎn
2878 bēi
2879 suì
2880 pèng
2881 wǎn
2882 liù, lù
2883 gān
2884 léi
2885 líng
2886
2887 báo
2888
2889
2890 shū
2891
2892 pín
2893 líng
2894 jiàn
2895 jīng
2896
2897
2898 miáo
2899 jié
2900 shuì
2901 cǎi
2902 shì
2903
2904 suō
2905
2906 nuǎn
2907 méng
2908 xiē
2909 àn
2910 xiá
2911 zhào
2912
2913 kuà
2914 qiāo
2915 tiào
2916 duò
2917 guì
2918
2919 jiāo
2920 gēn
2921 qiǎn
2922
2923
2924 é
2925 fēng
2926 tuì
2927 xiù
2928 wēng
2929 sǎng
2930 shǔ
2931 zhì
2932 zuì
2933 zhào
2934 shǔ
2935 huǎng
2936 cuò
2937 máo
2938
2939 luó
2940 chuí
2941 zhuī
2942 jǐn
2943 jiàn
2944
2945 měng
2946 ǎi
2947
2948 zhì
2949 chóu
2950 tuí
2951 chóu
2952 chóu
2953 qiān
2954 jiǎn
2955 kuài
2956 huǐ
2957 jiù
2958 shǔ
2959 cuī
2960 shǎ
2961 xiàng
2962 duǒ
2963 kuí
2964
2965 wēi
2966
2967 yáo
2968
2969 yāo
2970 xīng
2971 sāi
2972
2973 xiàn
2974 péng
2975 téng
2976 tuǐ
2977 bào
2978 yuán
2979 yǐng
2980 chù
2981 jiě, jiè, xiè
2982 shā, shà
2983 chú
2984
2985 liú, liù
2986 jiàng
2987 bǐng
2988
2989 kuò
2990 chī
2991 tán
2992 lián
2993 jìng
2994 xīn
2995 yùn
2996
2997 téng
2998 liáng
2999 shǔ, shù, shuò
3000 jiān
3001
3002
3003 méi
3004 huáng
3005 mǎn
3006
3007 diān
3008 yuán
3009
3010 làn
3011 tāo
3012
3013 liū, liù
3014
3015 gǔn
3016
3017
3018 bīn
3019 róng
3020
3021 liáng
3022 tān
3023 shèn
3024
3025 sāi, sài, sè
3026
3027 kuī
3028
3029 qǐn
3030 jǐn
3031 guà
3032 luǒ
3033
3034 miù
3035 qún
3036 殿 diàn
3037 bì, pì
3038 zhàng
3039
3040
3041 xián
3042 jià
3043 dié
3044
3045 féng, fèng
3046 chán
3047 bīn
3048 jiǎo
3049 jìng
3050
3051
3052 zhuì
3053 āo, áo
3054 qiáng
3055
3056 jiā
3057 cuī
3058
3059 jié
3060 shì
3061 jìng
3062 zhāi
3063 shuāi
3064 piē, piě
3065
3066
3067
3068
3069 mán, màn, wàn
3070 miè
3071 cài
3072 zhè
3073
3074 ǎi
3075
3076 wèi, yù
3077 jīng
3078 mó, mú
3079 jiàn, kǎn
3080 liú
3081 bǎng
3082 zhà
3083 róng
3084
3085 zāo
3086 jiào
3087
3088 niàng
3089 suān
3090 dié
3091 jiǎn
3092 tàn
3093
3094 yuàn
3095
3096 xiá
3097 zhǎn
3098
3099 shang
3100
3101 chǒu
3102 shù
3103 sòu
3104 yǒng
3105 qīng
3106
3107 yíng
3108 zhī
3109 chán
3110 ma
3111
3112 zhuàn
3113 qiāo
3114 duàn
3115
3116
3117 tiǎn
3118 wěn
3119 xūn
3120
3121 suàn
3122 luó
3123 guǎn
3124 xiāo
3125
3126 liáo
3127 sēng
3128
3129
3130 mèi
3131 mào
3132
3133
3134 bǎng, pāng, páng
3135 xiān, xiǎn
3136
3137
3138 mán
3139 guǒ
3140 qiāo
3141 háo
3142 gāo, gào
3143 zhē
3144
3145 dá, da
3146 wēn
3147 shòu
3148
3149 zhāng
3150 jié
3151 duān
3152
3153 jīng
3154 cuì
3155 qiàn
3156
3157
3158 róng
3159 shān
3160 xiāo
3161
3162 shù
3163 piāo, piǎo, piào
3164 màn
3165
3166 yàng
3167 yǎn
3168 lòu
3169 màn
3170 kāng
3171 zhài
3172 sài
3173 guǎ
3174 chá
3175
3176 liáo
3177 tán
3178 zhào
3179
3180 tuì, tùn
3181
3182 suì
3183 nèn
3184 cuì
3185 xióng
3186 dèng
3187 luó
3188 sù, suō
3189 huì
3190 niǎn
3191
3192 sā, sǎ
3193 liāo, liáo
3194
3195 tàng
3196 chēng
3197 cuō, zuǒ
3198 qiào
3199
3200 qín
3201 dūn
3202 zhuàng
3203 chè
3204 zēng
3205 zhuàn
3206 cōng
3207 xié
3208 ān
3209 jiāo
3210 ruǐ
3211 shū
3212 yùn
3213 héng, hèng
3214 cáo
3215 yīng
3216 xiàng
3217 zhāng
3218 gǎn
3219
3220 wān
3221 piāo
3222
3223 chún
3224 zuì
3225
3226 lěi
3227 bàng, páng
3228 niǎn
3229 zhèn
3230 xiāo
3231 méi
3232 mán
3233
3234 bào
3235 xiā
3236
3237
3238 cháo
3239 liáo
3240 yǐng
3241
3242 tā, tà
3243 cǎi
3244 zōng
3245 dié
3246
3247
3248 xiē
3249
3250 huáng
3251 biān
3252 hēi
3253 zhǔ
3254 chuáng, zhuàng
3255
3256 zhèn
3257 gǎo
3258 bàng
3259 kào
3260
3261 dào
3262
3263 稿 gǎo
3264 jià
3265 xiāng
3266 lǒu
3267 jiàn
3268 piān
3269 jiāng
3270 tǎng
3271
3272
3273 sōu
3274
3275 táng
3276
3277
3278 shóu, shú
3279 mā, mó
3280 bāo
3281 biē, biě
3282 liú
3283 tān
3284 lǐn
3285 yán
3286
3287 hū, hú, hù
3288 zūn
3289 biē
3290 qián
3291 péng
3292 cháo
3293 tán
3294 shā
3295 ào
3296 pān
3297 chè
3298 lán
3299 chéng, dèng
3300 dǒng
3301 qiáo
3302 ào
3303 zēng
3304 é
3305 piān
3306
3307 qiǎn
3308
3309 hān
3310 wèi
3311 pī, pǐ
3312
3313
3314 liáo
3315 hàn
3316 léi, lèi
3317 cāo
3318 shàn
3319 yān, yàn
3320 lěi
3321 shǔ
3322 xuē
3323 wēi
3324 qíng
3325 xīn
3326 báo, bó, bò
3327 diān
3328 hàn
3329 è
3330 chú
3331 chéng
3332
3333 zhěng
3334 róng
3335 piáo
3336 xǐng
3337 huò
3338 shà
3339 zhé
3340
3341 cān
3342 zuǐ
3343 duó
3344
3345 róu
3346
3347 páng
3348
3349 zào
3350 yīng
3351 zèng
3352
3353 qián
3354 jìng
3355 zàn
3356
3357 lán
3358 cuàn
3359 péng
3360
3361
3362 yāo
3363 héng
3364 péng
3365 diāo
3366 jīng
3367 mó, mò
3368 yǐn
3369 qué
3370 níng
3371 biàn
3372 biàn
3373 cāo
3374 táng
3375 gāo
3376 rán
3377 bīn
3378 zǎo
3379
3380 lǎn
3381 hàn
3382 xiè
3383 窿 lóng
3384
3385
3386 jiāng
3387 jiǎo
3388 dài
3389
3390 jí, jiè
3391
3392 cáng, zàng
3393 miǎo
3394 méng
3395 yán
3396 tán
3397 jiāo
3398 lín
3399 shuāng
3400 xiá
3401 liào
3402 qiáo
3403 shùn
3404 tóng
3405 zhǔ
3406 dèng
3407 shǔ
3408
3409 dǎo
3410 luó
3411
3412 shuài
3413 háo
3414 shàn
3415 suì
3416 wèi
3417 huáng
3418
3419 fán, pó
3420 huī
3421 jué
3422 méng
3423 sāo, sào
3424 è
3425 ái
3426 biàn
3427 yíng
3428 zāo
3429 kāng
3430 zào
3431 nuò
3432 huō, huò
3433 tún
3434 bei, bì
3435
3436 zhòu
3437 ǒu
3438 biān
3439 téng
3440
3441 zhān
3442 bèng
3443 xiāo
3444 lián
3445 fān
3446
3447 yīng
3448 bào, pù
3449 jīn
3450
3451 chuō
3452 niè
3453 jǐng
3454
3455 zǎo
3456 pān
3457 bào, pù
3458 dūn
3459 cèng
3460 dēng
3461 diān
3462 bǒ, bò
3463 簿
3464 xiè
3465 chàn
3466 mí, mǐ
3467 xuǎn
3468 bàn
3469 gēng
3470 biē
3471 bào
3472 jiāng
3473 bìn
3474 rǎng
3475 xīn
3476 耀 yào
3477 zào
3478
3479 jiáo, jiào, jué
3480 rāng, rǎng
3481 wēi
3482
3483 lín
3484
3485 nuò
3486 guàn
3487
3488 chǔn
3489
3490 lòu, lù
3491
3492 lìn
3493 àn
3494 suǐ
3495 gàn
3496 nāng, náng
3497 xiāng
3498 ráng
3499 guàn
3500 chù

二级字表(3000字)[编辑]

# 汉字 普通话读音
3501
3502 miē, niè
3503
3504
3505 jié
3506 jué
3507 yāo
3508
3509 wéi
3510 廿 niàn
3511 miǎn
3512
3513
3514 è
3515 dīng
3516 zhǎng
3517
3518
3519
3520 yáo
3521 biàn
3522 shuān
3523
3524 yǐn
3525 guài
3526 pán
3527
3528 hán
3529 qióng
3530 jiāo
3531 nǎi
3532 zhá
3533
3534
3535
3536
3537 mài
3538
3539 chì
3540
3541
3542 shì
3543 qiān
3544
3545
3546 rèn
3547 zhī
3548 dī, dǐ
3549 qiú
3550 chú
3551 kuàng
3552 máng
3553 tīng
3554 jié
3555 hòng
3556 shàn
3557
3558 kāo
3559 qiān
3560
3561 biàn
3562
3563 kuāng
3564 lěi
3565 dīng
3566
3567 xíng
3568 wéi, xū
3569
3570 guī
3571 qiān
3572
3573 zhèn
3574 kuàng
3575 mén
3576
3577
3578 qiān
3579 sháo
3580 wán
3581
3582
3583 xiōng
3584 xiāng
3585 gèn
3586 shè
3587 kuǎng
3588 shù
3589 liào
3590
3591
3592
3593
3594
3595 dàng
3596 nān
3597
3598 fǒu
3599 dāo
3600 nǎi
3601 pìn
3602
3603
3604
3605
3606
3607 chāng
3608 cāng
3609 kàng
3610 zhù
3611 xìn
3612 cuān
3613 yuè
3614
3615
3616 wěn
3617 guǎng
3618
3619 chuǎn
3620
3621
3622 xíng
3623 shàn
3624
3625
3626
3627
3628 chà
3629 cǔn
3630 chàn
3631 ōu
3632
3633
3634
3635
3636 gěn, gèn
3637
3638 jǐng
3639 ruǎn
3640 bǎn
3641 chéng
3642 shuò
3643 móu, mù
3644
3645 zhòu
3646
3647 wán
3648 gān
3649
3650 tuán
3651 póu
3652
3653 bǎn
3654 tān
3655
3656 biàn
3657 jué
3658 sǒng
3659 yán, yuán
3660 hán
3661 yún
3662 fèi, fú
3663
3664 jù, qǔ
3665 zhǐ
3666 ruì
3667 xiàn
3668 mào
3669 cháng
3670 cōng
3671 qín
3672
3673 qiàn
3674 shān
3675 biàn
3676 zhù
3677
3678
3679 biāo
3680
3681 chā, chà
3682
3683 bèi
3684 bǐng
3685
3686
3687 lián
3688 shǐ
3689 tuī
3690
3691 rèn
3692
3693 bèi
3694 tǎn
3695 yǒu
3696
3697 gàn
3698
3699 ḿ
3700
3701 dāi
3702
3703 è, e
3704 yáng
3705
3706 dīng
3707 qiú
3708 bei
3709 hōng
3710 qìn
3711 yǐn
3712 wéi
3713
3714
3715 xiàn
3716 cén
3717 lán
3718
3719 lún
3720
3721 zhāo
3722
3723 liǎo, liào
3724
3725 xiān
3726 chuān
3727 māng
3728 nìng
3729 qiū
3730 yōu
3731
3732 gōu
3733 tóng
3734 tuó
3735 gā, jiā, qié
3736 páng
3737 shé
3738 qiān
3739
3740 zhài, zhì
3741 bèn
3742
3743
3744 huàn
3745
3746
3747 yǔn
3748 jiū
3749 zōu
3750 tún
3751
3752 rèn
3753
3754 chì
3755 hēng
3756
3757 guǐ
3758 dīng
3759 jiē
3760 huāng
3761 wéi
3762 hóng
3763 mǐn
3764 qiāng
3765 yáng
3766 fēng
3767 yuán
3768 miǎn
3769 òu
3770 dùn, zhuàn
3771
3772 zhǐ
3773
3774
3775
3776 fén
3777 fēng
3778 biàn
3779 wèn
3780 hàng
3781 wéi
3782
3783
3784 òu
3785 chōng
3786
3787 kài
3788 chàng
3789 xīn
3790 sōng
3791 chuàng
3792 biàn
3793 niǔ
3794
3795
3796
3797
3798 zhōu
3799 zhào
3800
3801
3802 lǒng
3803 tuó
3804
3805 xíng
3806 yán
3807
3808
3809
3810 rèn
3811 jìn
3812 guī
3813 niū
3814
3815
3816 shào
3817 shào
3818 jǐng
3819 yǒng
3820 tái
3821 yún
3822
3823 rèn
3824 guān, lún
3825 shū
3826 wěi
3827
3828 pín
3829 jiè
3830 bīn, fēn
3831 yuè
3832 jué
3833
3834 tiǎn
3835 guǐ
3836 gān
3837 pēng
3838 qiá
3839 diàn
3840 niān
3841
3842 chēn
3843 jié
3844 zhǎ
3845
3846 chè
3847
3848 kuǎi
3849 tuó
3850
3851 mǐn
3852 ào
3853 yē, yé
3854 gān
3855 běn
3856 piě
3857 lóng
3858 shān, shàn
3859
3860
3861 rǎn
3862 qǐng
3863 chí
3864
3865 líng
3866 yìn
3867 máo
3868 niǎo
3869 xué
3870 yíng
3871 qióng
3872
3873 sháo
3874
3875
3876 miǎo
3877 yǎo
3878 jiǎn
3879 chǔ
3880 chéng
3881 cōng, zōng
3882 fāng
3883 chǒu, niǔ
3884
3885 zhù
3886 gān
3887 dàng
3888
3889 yǎn
3890 ōu
3891
3892 jiá
3893 è
3894 zhì
3895 yuān
3896
3897 hào
3898 tán
3899 gǎo
3900
3901
3902 pēi
3903 xīn
3904 yún
3905 mín
3906 fǎng
3907 guì, jiǒng
3908 kā, kǎ
3909
3910
3911 jǔ, zuǐ
3912 xiā
3913 mǐn
3914 gū, guā
3915 lìng
3916 dōng
3917 páo
3918 níng
3919 náo
3920 ḿ, m̀
3921 yōu
3922
3923
3924 岿 kuī
3925 jiǎ
3926 xiù
3927 zhì
3928 gǒu
3929 mǎo
3930 guì
3931 jiǒng
3932 mín
3933 kǎi
3934 pèi
3935
3936 dá, tà
3937 líng
3938 wǎng
3939
3940 qiān
3941 chuàn
3942 fán
3943
3944 chāi
3945 zhū
3946
3947 máo
3948 zhú
3949 yí, yǐ
3950
3951 lǎo
3952 bǎi
3953 yòu
3954 kuǎ
3955
3956 dài
3957 dòng
3958 kǎn
3959 zhū
3960 kuài
3961 tiāo
3962
3963 chái
3964 jiǎo
3965 yáng
3966 nóng
3967
3968
3969 móu
3970
3971 guì
3972 qiè
3973 sǒng
3974
3975 wèng
3976 qiāng, qiàng
3977 jǐng
3978 zhuān
3979 tài
3980 gōng
3981 zhūn
3982 duò
3983 ěr
3984 huán, xún
3985
3986 xiá
3987 páo
3988 fèi
3989 jiù
3990 zhì
3991 xiāo
3992 jiàn
3993
3994 liè
3995 xiǎn
3996 páo
3997
3998 shàn
3999 yáng
4000 yǎn
4001 qiè
4002
4003 wěi
4004 𬉼 ǒu
4005 dùn
4006 xīn
4007 qiàng
4008 quē
4009 gān
4010 shù
4011 lóng, shuāng
4012
4013 yāng
4014 qiú
4015
4016 líng
4017 luò
4018 mǎo
4019 xuàn
4020 pàn
4021 tuó
4022 mǐn
4023 hóng
4024 jīng
4025
4026 chù
4027 pēng
4028
4029 yàng
4030 zuò
4031 zhòu
4032
4033
4034
4035 dàng
4036 qióng
4037 fú, mì
4038 kuāng
4039 lěi
4040 guà
4041 jié
4042
4043 huī
4044
4045 yùn
4046 chǎ, chà
4047 xiān
4048
4049 zhǐ
4050
4051 zhū
4052 shēn
4053 gòu
4054 quán
4055
4056 zhèng
4057 chà
4058 hùn
4059
4060 qiāng
4061 bāo
4062 jí, qì
4063 gāi
4064
4065 zhóu
4066 shān
4067 tǎng
4068
4069
4070
4071 shī
4072 jiā
4073 dài
4074 gàn
4075 xiè
4076
4077
4078
4079 zhòu
4080 chù
4081 驿
4082 dài, tái
4083 zāi
4084 jué
4085
4086
4087 lóng
4088 dài
4089
4090 hān
4091 mín
4092 jiā
4093 jié
4094
4095
4096 yuán
4097
4098 dié
4099 jiū
4100 bēn
4101 dàng
4102 dòng, tóng
4103 hǎo
4104 shǎng
4105 gāi
4106 xián
4107 yín
4108 qiàn, xī
4109 jiá
4110 tí, yí
4111 shì
4112
4113
4114 tóng
4115 huí
4116 zhū
4117 tíng
4118 qiáo
4119
4120 rěn
4121 xìng
4122 quán
4123 huì
4124 xún
4125 míng
4126 jì, qí
4127 jiāo
4128
4129 è
4130 xíng, yíng
4131 luò
4132 qián, xún
4133 jìn
4134 kēi
4135 sūn
4136
4137 mǎi
4138 zhòu
4139 nài
4140 zhì
4141
4142 zhè
4143 lóng
4144 jiù
4145 píng
4146
4147 xiá
4148 xiāo
4149 yóu, yòu
4150 zhǐ
4151 zhà, zuò
4152 tuò
4153 zhī
4154
4155 lì, yuè
4156 gōu, gǒu, jǔ
4157 bàn
4158 tuó
4159 jiā
4160 chēng
4161
4162 dīng, dǐng
4163
4164 béng
4165 chē
4166 dùn
4167
4168 zhuó
4169 biān
4170 fēng
4171 kuí
4172
4173 huǐ
4174
4175 shāng
4176 tiǎn
4177 dài
4178
4179
4180
4181
4182 zhěn
4183 chài
4184
4185 chān
4186
4187 kuāng
4188 miàn
4189 kōu
4190 𠳐 bāng
4191 yǐng
4192 miǎo
4193 mào
4194 dān
4195
4196 shěn
4197 huī
4198
4199 mǎo
4200
4201
4202
4203 xiāo
4204
4205 quǎn
4206
4207
4208 zhòu
4209 tián
4210 fàn
4211
4212 méng
4213 zhōng
4214 guāng
4215 huì, yuě
4216 guǎ
4217 yún
4218 xiū
4219 yòu
4220
4221 pài
4222 kuài
4223 duǒ
4224 gē, kǎ, lo, luò
4225 miē
4226 zhà
4227 nóng
4228 gén
4229 mōu
4230 shì, zhì
4231 yáo
4232
4233 zhēn
4234 dòng, tóng
4235 jiào, qiáo
4236 xún
4237 zhēng
4238 kuàng
4239
4240 tài
4241 bèi
4242 bǎn
4243 qián
4244
4245 fāng
4246
4247 dōng
4248
4249
4250 gào
4251
4252
4253
4254
4255
4256 chóu
4257 yǎn
4258 qiú
4259
4260 sǒu
4261
4262 jiàn
4263
4264
4265 guī
4266 yǒng
4267 qí, sì
4268 hòu
4269 xùn
4270 yáng
4271 shān
4272
4273
4274
4275
4276 yuán
4277
4278 líng
4279 dòng
4280
4281 jiǎ
4282 shèn
4283 zuò
4284 guā
4285 zhēn
4286 zhī
4287
4288 jìng
4289 bǎo
4290
4291 róng
4292 kuài
4293 biāo
4294 shòu
4295 sūn
4296 hōng
4297 páng
4298 zǎn
4299 xiǎng
4300
4301 gē, le
4302 yìn
4303 luán
4304 luán
4305
4306
4307 xiū
4308
4309 yóu
4310 jiè
4311 zòng
4312 xiáng
4313 hóng
4314 yàn
4315
4316
4317
4318 kǎi
4319
4320 yǒu
4321 bèng
4322 xiān
4323 qiú
4324 bǐng
4325 shí
4326 chì
4327 jiǒng
4328
4329 zhù
4330 tīng
4331 ěr
4332 huán
4333 wěi
4334 liè
4335 jiā
4336 yīn
4337 huí
4338 zhū
4339 xián
4340
4341
4342 huì
4343 táo
4344 xún
4345 hǔ, xǔ
4346 xún
4347 jìn
4348
4349 tòng
4350
4351 yān
4352 dòng
4353 kǎi
4354
4355 xún
4356
4357 yùn
4358 yòu
4359 jiōng
4360
4361 rèn
4362 jīn
4363 mèi
4364
4365
4366
4367 zuò
4368 qiào
4369 zhī
4370
4371 gào
4372 kuáng
4373 zhèn
4374 chǎng
4375 jùn
4376 zhǐ
4377
4378
4379
4380
4381 zhì
4382
4383 héng
4384 ráo
4385 shū
4386 jiāo
4387 pīn
4388 chà
4389 duì
4390 羿
4391 tái
4392 jīn
4393
4394 xiāo
4395 huá
4396 háng
4397 jiàng
4398 pián
4399 chào
4400 qiè
4401 ěr
4402 gǒng
4403
4404 dāng
4405 héng
4406 yáo
4407 xún
4408 luò
4409 chēng
4410 hún
4411 áo
4412 huì
4413 bù, pǔ
4414 chéng
4415 shí
4416 xūn
4417 guō
4418
4419
4420 mào
4421 liè
4422 lǚ, luō
4423 zhì
4424 yuàn
4425 jùn
4426
4427
4428
4429 shí, shì
4430
4431 é
4432 yǒu
4433 méi
4434 yóu
4435
4436
4437
4438 suī
4439 yóu
4440
4441 shēn, xīn
4442 shā, suō
4443 guǎn, wǎn
4444 làng, liáng
4445
4446 chún
4447 kǎo
4448 lǎo
4449 chēn
4450 huán
4451 ráo
4452 zhì
4453 zhēn
4454
4455 tǐng, tìng
4456 guā
4457 jiù
4458 héng
4459 guì, huì
4460 wéi
4461 bēn
4462 ān
4463
4464 qiú
4465
4466
4467 gé, lì
4468 jiāng
4469 gān
4470
4471 cuò
4472 nāo
4473
4474 ài
4475
4476 zhēn
4477 shēn
4478 zhǎ
4479 tóng
4480
4481 tuó
4482
4483 lóng
4484 shì
4485 zhì
4486
4487 dōng
4488 dǔn
4489 chèn
4490
4491 qián
4492 xiāo
4493 lóng
4494 mài
4495 chéng
4496 xuàn
4497
4498 chī
4499 gěng
4500
4501 cháo
4502 yàn
4503 xiāo
4504 bào
4505 趿
4506 zhěn
4507
4508
4509
4510 ruì
4511 xiǎn
4512 háo
4513 jiè
4514 suǒ
4515
4516 zào
4517
4518 àng
4519 zuò
4520 láo
4521 lái
4522 gāng
4523
4524
4525
4526 gāi
4527
4528 zhēng
4529
4530
4531
4532 yuè
4533 tǎn
4534
4535 diàn
4536 yóu
4537
4538 shuò
4539 mǎo
4540 shì
4541 xuàn
4542 tā, tuó
4543
4544
4545
4546
4547 duó
4548
4549 yīn
4550 hài
4551
4552 shì
4553
4554 shú
4555
4556
4557 jiǎn
4558 zhào
4559
4560
4561 fèng
4562 qiàn
4563 biào
4564 ruò
4565 pái
4566 chù
4567 zhuō
4568 shū
4569 nèn
4570
4571
4572
4573
4574 sǔn
4575 juàn
4576 guān
4577 kǒng
4578 niè
4579 gāo
4580
4581
4582
4583
4584 lái
4585 fǎng
4586
4587
4588 qīn
4589 kuà
4590 guāng
4591 dòng
4592 yān
4593 kuài
4594 pián
4595 zhèn
4596
4597 àn
4598 chī
4599
4600
4601 juàn
4602
4603
4604 xiǎn
4605 yín
4606
4607 jié
4608 niǎo
4609
4610 sōng
4611 luán
4612 luán
4613
4614 gān
4615
4616 dǎn
4617
4618 yōng
4619 pào
4620 jiā
4621 jìng
4622 gǔn
4623 diāo
4624 háng
4625
4626 pèi
4627 máo
4628 zhān
4629 kǔn
4630 jiū
4631 yín
4632 làng
4633 yàng
4634
4635 shuò
4636 dān
4637 xuǎn
4638
4639 huì
4640 yáng, yàng
4641 shàn
4642 tán
4643 jìn
4644
4645
4646 lái
4647 lián
4648 suō
4649 niè
4650 wéi
4651 zhuó
4652 juān
4653
4654 cén
4655 bāng
4656
4657 huàn
4658 jùn, xùn
4659 sǒng
4660 qiān
4661 kuī
4662
4663
4664 quān
4665 chén
4666 yǎo
4667 wān
4668 zōu
4669 zhǒng
4670 zhuó
4671 tǎn
4672 pàn
4673 zhēn
4674 诿 wěi
4675
4676 shěn
4677 chǎn
4678 suì
4679
4680 ē
4681 zōu
4682 měng
4683 zàng, zhuǎng
4684 zāng
4685 chī
4686 chuí
4687
4688 shēn
4689
4690 pīng
4691
4692 miǎn
4693 xián
4694
4695 wěi
4696 ē
4697 běn
4698 qūn
4699 gěng
4700
4701 xiāo
4702 chěng
4703 suí
4704 tāo
4705
4706 qīn
4707 yōng
4708
4709 huì
4710
4711 tāo
4712 chōng
4713 liǎn
4714 xiù
4715
4716
4717 zhí
4718 ǎn
4719 dáo
4720
4721 guāi
4722
4723 duǒ
4724 nǎn
4725
4726 bǎi
4727 kuí
4728 niàn
4729 péng
4730
4731
4732 zhì
4733 yē, yè
4734 zuó
4735 póu, pǒu
4736
4737 dǎn
4738 liè
4739 qián
4740 què
4741 dài
4742 sào
4743 duō
4744 guàn
4745 dān
4746 jīng
4747
4748 sōng
4749 jǐn
4750 nài
4751
4752 shū
4753 chāng
4754 tiē
4755
4756 huán
4757 fēn
4758
4759
4760 dàn
4761 cuì
4762
4763
4764 dàng
4765 jiān
4766 wǎn
4767 yíng
4768
4769 hàn
4770 fàn
4771 lián
4772
4773
4774
4775 jué
4776
4777 zhuō
4778 suō
4779 líng
4780
4781 yǎn
4782 kuì
4783 chì
4784 chǐ
4785 juàn
4786 tài
4787 fēn
4788 gā, jiá
4789 xíng
4790 máng
4791
4792 xiá
4793 qiāo
4794 dòng
4795 náo
4796
4797 ér
4798
4799 páo
4800 jiù
4801 gōng
4802 yǔn
4803 liàn
4804 piǎo
4805 lài
4806
4807 zhé
4808 qiàn
4809 suī
4810
4811
4812
4813
4814 tiào
4815 chī
4816 móu
4817 qīng
4818 nuò
4819 miāo
4820 lín
4821
4822
4823 ǎn
4824 hán
4825 miǎn
4826 zhuàn
4827
4828
4829 niè
4830 qiàng
4831 hān
4832 gū, gǔ
4833
4834
4835 yóu
4836
4837
4838 zhà
4839 líng
4840 chēng
4841 yòu
4842 zhāo, zhōu
4843 táo
4844
4845 cuì
4846 shà
4847
4848 dàn
4849 bo
4850 dìng
4851 lāng
4852
4853 shuā
4854 chuài, chuò
4855
4856 léng
4857 yān
4858 guó
4859
4860 xiáo
4861 kōng
4862 qiú
4863 zhèn
4864 shē
4865 lǎo
4866 ěr
4867 jiá
4868 náo
4869 yīn
4870 kǎi
4871 zhá
4872 zhū
4873
4874 tǐng
4875 huá
4876 quán
4877 shā
4878
4879 diào, yáo
4880
4881 zhēng
4882
4883 jiǎo
4884
4885 chòng
4886 ǎn
4887
4888
4889
4890 guā
4891 nóng
4892 wēi
4893 jiān
4894 qióng
4895
4896
4897 zé, zuó
4898
4899
4900 tiáo
4901 jiā
4902 biān
4903 chī
4904 fèn
4905 yǎn
4906 xié
4907
4908 kuǐ
4909 zǒng
4910 lóu, lǚ
4911 ái
4912 jiǎo
4913 héng
4914 cháng
4915
4916
4917
4918 xián
4919 kān
4920 líng
4921 pāo
4922 wǎn
4923 niào
4924
4925
4926 luó
4927 shē
4928
4929
4930
4931 kuí
4932 guǒ
4933 hún
4934 luán
4935 shú
4936 tuǒ
4937
4938 zhì
4939
4940
4941
4942 jīng
4943
4944 mào
4945 dū, shé
4946
4947 yān
4948 chāng
4949
4950 hūn
4951 yān
4952 qiǎng
4953
4954
4955
4956
4957
4958 hán
4959 fēng
4960 mèn
4961 wán
4962
4963
4964 zhǔ
4965
4966
4967 sōng
4968
4969 涿 zhuō
4970 nào
4971 sā, suō
4972
4973
4974 miǎn
4975 gàn
4976 féi
4977 cuì
4978
4979 cóng
4980 guàn
4981
4982
4983 qiè
4984 xìng
4985 fěi
4986 chǎng
4987 wǎng
4988
4989 chóu
4990
4991 dūn
4992 dàn
4993 tiǎo
4994 chén
4995 jiàn
4996
4997 jūn
4998 xuè
4999 dāng
5000 qiā
5001 kèn
5002
5003 è
5004
5005 xuān
5006 chán
5007 ān
5008
5009 piǎn
5010
5011 méi
5012 wēi
5013 tiào
5014 huáng
5015 wěi
5016 jìng
5017 biǎo
5018 jié
5019 chāng
5020
5021 chán
5022
5023 jiā
5024
5025 yǒng
5026 ǎi, ê̄, ế, ê̌, ề
5027 líng
5028
5029
5030 fēi
5031 shàng
5032
5033 gǔn
5034 zhuī
5035 shòu
5036 liǔ
5037 quǎn
5038 wǎn
5039 cān
5040
5041 huō
5042 běng
5043
5044
5045
5046 yīng
5047
5048
5049 kūn
5050 jìng, liàng
5051 yǎn
5052 cóng
5053 guǎn
5054 wǎn
5055 chēn
5056
5057 niǎn
5058 yuán
5059 xiē
5060 dié
5061 chá
5062 zhā
5063
5064 yīn
5065 jū, qiè
5066
5067 jié, xié
5068 léng
5069 qìn
5070 dié
5071
5072 qióng
5073 zhé
5074 wān
5075 bìng
5076 kuí
5077 yuàn
5078 guō
5079 fēng
5080 rèn, shèn
5081
5082
5083 wēi
5084
5085
5086 è
5087 bǎo
5088
5089 tíng
5090 lóu
5091 xuān
5092
5093 jiā
5094 chǔ
5095 fén
5096
5097 zhào
5098 luó
5099 chuí
5100
5101 liáng
5102 guǒ
5103 pèng
5104
5105
5106
5107 qín, tán
5108
5109 zuò
5110 tuó
5111
5112 jué
5113 dān
5114
5115 wén
5116 pāng
5117 gǔn
5118 wǎng
5119 qiàn
5120 chuò
5121
5122 fěi
5123 shào
5124 jiǎn
5125
5126 suō
5127
5128 dié, zhá
5129
5130 nán
5131
5132 kuí
5133 guǐ
5134 jiē
5135 zhí
5136
5137
5138 shān
5139 tuó
5140 jiā
5141 tái
5142 jiá
5143 náo
5144 zhì
5145
5146
5147 huí
5148 kuò
5149
5150 jiāo
5151 yáng
5152 yóng, yú
5153 kuì
5154 jiū
5155 sōu
5156 yīn
5157 jiē
5158 lóu, lou
5159
5160
5161
5162 huì
5163 róng
5164 chá
5165 wǎi
5166 chuán
5167
5168
5169 zǎi
5170 wéi
5171
5172 cuó
5173 lǒu
5174
5175
5176 méi
5177 dǎn
5178
5179 lái
5180 kēng
5181 zèng
5182
5183 gào
5184 é
5185 cuò
5186 jiǎn
5187
5188 láng
5189 jū, jú
5190 ā
5191 chè
5192 cuó
5193 qíng
5194 cuì
5195 jiàn
5196
5197
5198
5199 gǔ, hú
5200 jiān, qián
5201
5202 shǔ
5203
5204 láng
5205
5206 yán
5207 quán
5208 dǎi
5209
5210
5211
5212 tǎng
5213 bīn
5214 huáng
5215 nuó
5216 dùn
5217 huáng
5218
5219 shē
5220 shì
5221
5222
5223 yòu
5224
5225 shùn
5226 diāo
5227 jīng
5228 ā, yān
5229 féi
5230 tiǎn
5231
5232
5233 dìng
5234 jiàn
5235 鱿 yóu
5236 tún
5237 fáng
5238 yǐng
5239
5240 chá
5241 wěi
5242
5243 shāng
5244
5245 náo
5246 jiǒng
5247 sūn
5248 chā, zha
5249 sōu
5250 xiè
5251 luán
5252 póu
5253 zhì
5254 láo
5255
5256
5257 cuó
5258 xián
5259 shā
5260 gēng
5261 sǒng
5262
5263 chì
5264 kē, ké
5265 xián
5266 lán
5267
5268 què
5269
5270 qiú
5271
5272 chāo
5273 kūn
5274 bèi
5275 yàn
5276
5277 zhàn
5278 xiè
5279 yān
5280 miǎn
5281 shí
5282 wèi
5283 tuān
5284 jiǎo, qiū
5285 sōu
5286 huáng
5287
5288 yuán
5289 jiān
5290 tián
5291
5292 méi
5293 chú
5294 yùn
5295 xīng
5296 kuì
5297 zhuì
5298 qiǎo
5299
5300 yīn
5301
5302 mèi
5303
5304 fēi
5305 lián
5306 chéng, chěng
5307 jiǎn
5308 líng
5309
5310 dǎng
5311
5312
5313 shì
5314
5315 xiá
5316 chán
5317
5318 xùn
5319 zhì
5320 ǎo
5321 yuán, yuàn
5322 tíng
5323 qiú
5324 huī
5325 cūn
5326
5327
5328
5329 xiāng
5330 jiān
5331 zhì
5332
5333 miǎo
5334
5335 gōu
5336 zhuì
5337 mín
5338 xiǎng
5339 lào
5340
5341 mào
5342
5343 yuàn
5344 xuān
5345 xiá
5346 áo
5347 ào
5348 yùn
5349 kūn
5350 yuán
5351 yān
5352 liè
5353
5354 shū
5355 èn
5356 zhē, zhé
5357 chuāi
5358 táng
5359 chù
5360 jiān
5361 shuò
5362 bìn
5363 gòu
5364
5365 nuò
5366 sǎng
5367 zhēn
5368 kān
5369 shī
5370 yín
5371 jìn
5372
5373
5374 miáo
5375 ēn
5376 bèi
5377
5378 wěng
5379 kuǎi
5380
5381 suō
5382 hāo
5383
5384
5385
5386 bàng
5387 jiān
5388 shuò
5389 làng
5390 yíng
5391
5392 xiē
5393 nán
5394 zhā
5395 liàn
5396
5397 qiū
5398 duàn
5399 chuí
5400 shǔn
5401
5402
5403 chá
5404
5405 xuàn
5406 méi
5407 yíng
5408 chuán
5409 qiú
5410 piāo
5411 zhēn
5412 tóng
5413 xiān
5414 zhǐ
5415 mǐng
5416 shèn
5417
5418 duì
5419 péng
5420 diāo
5421 bèi
5422 dìng
5423 chěn
5424 ān
5425 còu
5426
5427 bāo
5428
5429 càn
5430
5431
5432 qín
5433 wěi
5434 áo
5435
5436
5437 suī
5438
5439
5440
5441 kē, kè
5442 niè
5443
5444 chēn
5445
5446 děng
5447 shà
5448
5449 xuān
5450
5451 kuí
5452 kuǐ
5453 da
5454
5455
5456 xiǎn
5457 xiān
5458
5459 shāo, xiāo
5460
5461 chú
5462
5463 qiāng
5464 wǎn
5465 yǒng
5466
5467 ńg, ňg, ǹg
5468 háo
5469 diǎ
5470 ǎi, ài
5471 ài, yì
5472 suō
5473 hāi
5474 hài
5475 chī
5476 tōng
5477 yǎn
5478 shèng
5479 sōng
5480
5481 tóu
5482 zhě
5483 bēn
5484
5485
5486
5487 kūn
5488
5489 xiān
5490 juǎn
5491 dìng
5492
5493 zhì
5494 yūn
5495 piān
5496 shà
5497
5498 bài
5499 rěn
5500 jūn, yún
5501
5502 shì
5503 shāo
5504 xiǎo
5505 dié
5506 bāo
5507 jiǎo
5508 yáo
5509 qiān
5510 shāo
5511
5512 shū
5513
5514 xiū
5515 háo, hé
5516 hàn
5517 còu
5518 nǎn
5519 miǎn
5520 è
5521 shù
5522 chéng
5523 yìng
5524 zhān
5525
5526 píng
5527 nián
5528
5529
5530
5531 tái
5532
5533 qiān
5534 sōu
5535 gōng
5536 liù
5537 xiū
5538 chún
5539 dǎn
5540 zhú
5541 fèi
5542
5543 wěi
5544
5545 cuì
5546 shèn
5547
5548
5549 xīn
5550 liú
5551 yōng
5552
5553 tián
5554 quē, què
5555 suō
5556 huàn
5557 jīng
5558 yóu
5559
5560
5561 wēi
5562 duàn
5563 xuān
5564 biān
5565 tuì
5566 yàn
5567 qín
5568
5569 mǎng
5570 yíng
5571
5572
5573
5574 shā
5575
5576 hùn
5577
5578 xiǔ
5579 xiù
5580
5581 wēng
5582 luán
5583 táng
5584 pāng
5585
5586 míng
5587
5588
5589 shè
5590 qiàn, qiè
5591 hòu
5592 qiān
5593 dòu
5594
5595
5596 biǎo
5597 chǔ
5598
5599
5600 duō
5601
5602 màn
5603 zhé
5604 gòu
5605
5606
5607 ài
5608 pín
5609 chī
5610 jìn
5611 zhěn
5612
5613 pèi
5614 liú
5615 gǎo
5616
5617
5618 jiān
5619 shàn
5620 tāng
5621 áo
5622 yáo
5623 táng
5624 áo
5625 gòu
5626
5627
5628 tāo
5629 ài
5630 máo
5631 biào
5632 màn
5633 liào
5634 luò
5635 yīng
5636 zhù
5637 xué
5638 zhí
5639 yōng
5640 shāng
5641
5642
5643 niān
5644 qiáng
5645
5646
5647 yāng, yàng
5648 yào
5649 méng
5650 dōu
5651
5652 lìn
5653 jiǎn
5654
5655 kòu
5656 xu
5657
5658
5659 liǎo
5660 zhēn
5661 fěi
5662
5663 sǔn
5664 xiè
5665 gāo
5666 cuī
5667 gǎo
5668 bīn, bīng
5669 zhū
5670 què
5671
5672 yàn
5673 méi
5674 lèi
5675
5676 zhóu
5677 chā, chá
5678 jié
5679
5680 cuō
5681 zāng
5682
5683 bìn
5684 tíng
5685
5686 yuán
5687 fēi, fěi
5688 péi
5689 fěi
5690
5691 yín
5692 ruì
5693 lōu
5694 kuí
5695 lei
5696 cáo
5697 piào
5698
5699 gā, gá, gǎ
5700 ài
5701 míng
5702 chóu
5703 liàng
5704
5705
5706
5707 guō
5708
5709
5710 tiáo
5711 quán
5712 wān
5713 láng
5714 měng
5715 shī, xū
5716 tāng
5717 è
5718 bēng
5719 yīng
5720 dē, dēi
5721 sǒu
5722
5723
5724 lǎn
5725 màn
5726 zhàng
5727 zhàng
5728
5729 yīng
5730
5731
5732 gǔ, hú
5733 qiè
5734 kǎi
5735
5736 è
5737 chā
5738 qiāng
5739 měi
5740 lòu
5741 kào
5742 qìng
5743
5744 qiè
5745
5746 zhù
5747 ruò
5748
5749 dān
5750
5751 kōng
5752 yuān
5753
5754
5755
5756 jǐng
5757
5758 jiàn
5759 qiāo
5760 tóng
5761
5762
5763 gāo
5764 měng
5765
5766
5767 bìn
5768 guī
5769 wěi
5770
5771 jiāo
5772 xún
5773 zhāng
5774
5775 luò
5776 yín
5777 jǐn
5778 luán
5779 shú
5780
5781
5782 hóu
5783 lòu
5784 sào
5785 liào
5786 sháo
5787
5788
5789 kàn
5790 shàn
5791 xiǎng
5792 粿 guǒ
5793 lín
5794 zòng
5795 sǎn, shēn
5796 shuò
5797
5798 liū
5799 tēng
5800 huáng
5801 cáo
5802
5803 luò
5804 huàn
5805 liàn
5806 zhū
5807
5808
5809 zhāng
5810 xuán
5811 gǎn
5812 wéi
5813 yōng
5814 qiān
5815 yìn
5816
5817 qìng
5818 zèn
5819
5820 bèi
5821 bǎo
5822
5823 biǎn
5824 qiáo
5825 lán
5826 jué
5827
5828
5829 méi
5830 yān
5831 qiáng
5832 piáo
5833 cháng
5834 mān, màn
5835 léi
5836
5837 nài
5838 dí, zhái
5839 mào
5840
5841 biāo, piào
5842 piāo
5843 màn
5844 léi
5845 yīng
5846 cōng
5847 miào, miù, móu
5848 sāo
5849 ǒu
5850 lóu
5851 jǐn
5852 huáng
5853 cuǐ
5854 yīng
5855 cōng
5856 zhāng
5857 xuán
5858 shì
5859 rán
5860 tiáo
5861 xié
5862 juē
5863 zhě
5864
5865 yún
5866 zǔn
5867 cuān
5868 chí
5869 kuì
5870 jìn
5871
5872 huì
5873 qiáo
5874 xùn
5875 jué
5876 ruí
5877 zuì
5878
5879 méng
5880
5881
5882
5883 槿 jǐn
5884 qiáng
5885
5886 chū
5887 táng
5888 fán
5889
5890 kūn
5891 pēi
5892
5893 yǎn
5894 yàn
5895 zhé
5896 gǔn
5897 pèi
5898
5899
5900 chuò
5901
5902
5903 chēn
5904 míng
5905 pēng
5906
5907
5908 yóng
5909 xiān
5910 juē
5911 chuō
5912 huái
5913 chí
5914
5915 zhì
5916 diǎn
5917 zhí
5918 jiàn
5919
5920 chūn
5921 róng
5922 nǎn
5923 kuí
5924
5925 sōu
5926
5927 yóu
5928 lóu
5929
5930 zuō
5931 è
5932 jiào
5933 ō
5934 qín
5935
5936 cēng
5937 dēng
5938 zhuān
5939
5940 fān
5941 lín
5942 dèng
5943 hóu
5944
5945 hái
5946 niè
5947
5948 juān
5949 niè
5950 liú, liù
5951
5952 jiā
5953 bīn
5954
5955 zhēn
5956 kuì
5957 huáng
5958 hóu
5959 zhuàn
5960 yǒu
5961 dān
5962 zhǐ
5963 pán
5964 guó
5965 yào
5966 biāo
5967 téng
5968 gěng
5969
5970 lián
5971 jiān
5972 shí
5973 gǔn
5974 huàn
5975 jué
5976 liáo
5977 zhì
5978 sǎn
5979 zhuàn
5980 huī
5981 chán
5982 chì
5983
5984 bān
5985
5986
5987 jié
5988 tāng
5989 𥻗 chá
5990 lín
5991 zān
5992
5993 róu
5994 cōng
5995 shāng
5996
5997 shù
5998
5999 shān
6000 liáo
6001 shào
6002
6003
6004 tóng
6005 chán
6006 jǐng
6007 chōng
6008 liáo
6009
6010 yàn
6011 lán
6012
6013 chǐ
6014 zhān
6015 yù, yùn
6016
6017
6018 xié
6019
6020 máo
6021 xié
6022 shàn
6023 zēng
6024 chǎn
6025
6026 jiǎng
6027 nòu
6028 pǎng
6029
6030 jǐng
6031 diàn
6032 fán
6033 lín
6034 áo
6035 áo
6036
6037
6038 xiū
6039 gǎn
6040
6041 bèng
6042 sǒu, sòu
6043
6044 qìng
6045 niè
6046 hóng
6047 qiào, shāo
6048 mān
6049 xiè
6050 hōng
6051 qíng
6052
6053 sǒu
6054
6055 hāo
6056 yuè
6057 jué
6058 qiāo
6059 qiáo
6060 qín
6061
6062 zūn
6063
6064 yuán
6065
6066 tuó
6067
6068 quán
6069
6070
6071
6072
6073 yàn
6074 biāo
6075
6076 lín
6077 fēi
6078
6079 zàn
6080 lín
6081 zhēn
6082
6083 chǎng
6084 piǎo
6085 chēng
6086 kàn
6087 huō
6088 hāo
6089 jìn
6090 tūn
6091 dié
6092 chuài
6093 zhǒng
6094
6095 cuō
6096 pián
6097 mǎn
6098 mǎng
6099 yuán
6100
6101 chī
6102
6103 míng
6104 xué
6105 shì
6106
6107 sāi
6108
6109
6110 huán, yuán
6111 zhuō
6112 biāo
6113 tāng, táng
6114 màn
6115 bèng
6116 yōng
6117
6118
6119 liú
6120 lu
6121
6122
6123
6124 gōu
6125
6126
6127 chí
6128 gāo
6129 guàn
6130
6131 áo
6132 liǎng
6133 xiāo
6134 jiào
6135 shè
6136 shàn
6137 lìn
6138 jiǎng
6139 líng
6140 fēi
6141 kūn
6142 chāng
6143
6144
6145 diāo
6146
6147 měng
6148
6149 xiè
6150 xiè
6151 zhè
6152 xiè
6153 yūn
6154 luǒ
6155 lǐn
6156 yǐng
6157 zhài
6158 zhàng
6159 lóng
6160 chōu
6161 lán
6162 jūn, qún
6163 zhǔ
6164 yíng
6165 yōng
6166
6167 qiǔ
6168 piē
6169 zèng
6170 liáo, liǎo
6171
6172 fán
6173 suì
6174 lài
6175 suī
6176
6177
6178 dàn, tán
6179 xiè
6180 chán
6181 lián
6182 qiān
6183 huán
6184
6185 zhě
6186
6187
6188 jiàng
6189
6190 shàn
6191 sǎng
6192 qiǎn
6193 qiāo
6194 huán
6195 càn
6196
6197
6198 zǎo
6199 shì
6200 xǐng
6201 háo
6202
6203 qìng
6204 zhuó
6205 tái
6206 la
6207 jiān
6208
6209 xūn
6210 xiǎn
6211 gǎo
6212
6213 lǐn
6214 mào
6215 hǎi
6216
6217 dūn
6218 dèng
6219 liáo
6220
6221
6222 bīn
6223
6224
6225
6226
6227 niè
6228 pán
6229 qī, xī
6230 huáng
6231 cáo
6232 piāo
6233 tuǎn
6234 táng
6235 zhāng
6236 cā, chā
6237
6238
6239 zēng
6240
6241 chù
6242 yǒu
6243
6244
6245 chán, tán
6246 jué
6247 liào
6248 dūn
6249 lán
6250 cuān
6251 qiāng
6252 dèng
6253 xià
6254 nián
6255
6256 miè
6257 dōu
6258 duàn
6259 guǐ
6260 fén
6261 dài
6262 lěi
6263 jiāo
6264 hān
6265
6266 wǎng
6267 yuè
6268 yóu
6269
6270 miǎo
6271
6272
6273 dàn, shān
6274
6275 yōng
6276 fèn
6277 dié
6278
6279 sāi
6280 qiū
6281 huáng
6282 biān
6283 zhōng
6284 xiè
6285 jiù
6286 xiāng
6287 méi, mí
6288
6289 yīng
6290 bān
6291
6292 mèn
6293
6294
6295
6296 háo
6297 zhuó
6298 jiǎn
6299 jiǎn
6300 suì
6301 qiǎng
6302
6303
6304
6305 huī
6306
6307 máo
6308
6309 móu
6310 ào
6311 áo
6312 quán
6313 zōng
6314
6315 jiān
6316
6317
6318 qiū
6319 róu
6320
6321 jiào
6322 fān
6323 láo
6324
6325 jiāng
6326 xiǎn
6327 tiè
6328
6329 xūn
6330 hào
6331 yào
6332 chú
6333 tāng
6334
6335 péng
6336 huì
6337 pán
6338 shàn
6339 huán
6340 xiá
6341
6342 lóu
6343 qià
6344 huò
6345 léi
6346 zhuó
6347
6348 diàn
6349 zān
6350 yòu
6351 chóu
6352 chōng
6353
6354 guān
6355 yáo
6356 lài
6357
6358 diàn
6359
6360 jiàng
6361 bié
6362 liú
6363 měng
6364
6365
6366 jiū
6367 huō
6368 cuán, zǎn
6369 gōu
6370 bèi
6371 huò
6372
6373 héng
6374
6375 jiào
6376
6377 líng
6378 yín
6379 ǎi
6380 wèi
6381
6382 huò
6383 chú
6384 jué, juě
6385 liāo
6386
6387
6388 dūn
6389 蹿 cuān
6390 huò
6391 měng
6392 chán
6393 lián
6394
6395 kuān
6396 bìn
6397 chǎ
6398 zhòu
6399 lài
6400 hōu
6401 chī
6402 méng
6403
6404 biào
6405 xuě
6406 mán
6407 yōng
6408
6409 áo
6410 léi
6411 kào
6412 hàn
6413 xiè
6414 yíng
6415
6416 chèn
6417
6418
6419 zuǎn
6420 zàn
6421 rǎng
6422 fán
6423 niè
6424
6425 xiàn
6426 fēng
6427 jué
6428
6429 zhú
6430 tuó
6431 chán
6432
6433 qíng
6434 cǎn
6435 biāo
6436
6437
6438 zuǎn
6439 wèn
6440
6441
6442 guì
6443 shàn
6444 zūn
6445 huān
6446 shuāng
6447 xiāng
6448 guàn
6449
6450 xūn
6451
6452 pín
6453 nǎng
6454
6455 diān
6456 shè
6457 kuí
6458 jué
6459 hào
6460 ráng
6461 bèi
6462 chàn
6463 lí, lǐ
6464
6465
6466 zhàn
6467 guàn
6468 mái
6469
6470 tāo
6471 liè
6472
6473 chán
6474 ráng
6475 yōng
6476
6477 huán
6478 zǎn
6479 jué
6480 zuàn
6481 quán
6482 zuān
6483 yǎn
6484
6485 lín
6486 juān
6487
6488 xiè
6489
6490 xīn
6491
6492 pàn
6493 dào
6494 liè
6495 nǎng
6496 nāng
6497 náng, nǎng
6498 gàng, zhuàng
6499 cuàn
6500 nàng

三级字表(1605字)[编辑]

# 汉字 普通话读音
6501 chù
6502 wāng
6503 chì
6504 áng
6505 shū
6506 𠙶 ǒu
6507 guàn
6508
6509 jiān
6510 tǐng
6511 piē
6512
6513 tóng
6514 gāng
6515 氿 jiǔ
6516 diāo
6517 fán
6518 dāo
6519 guǐ
6520 𬣙
6521 rèn
6522 hàn
6523 qiān
6524 tuō
6525
6526 péng
6527
6528
6529 𨙸
6530 cūn
6531 zhā
6532 ā
6533
6534 shēn
6535 辿 chān
6536
6537
6538 qiàn
6539 xǐn
6540 bié
6541
6542 bīn
6543 àn, hān
6544
6545 fāng
6546 yán
6547 𬇕 wàn
6548 zhuó
6549 xīn
6550 xiōng
6551 𬣞 zhǔ
6552
6553 𬘓 xún
6554 kuàng
6555 hóng
6556
6557
6558 yáng
6559 chàn
6560 𫭟 ōu, qū
6561
6562 tún
6563 dèn
6564 𫭢 lǔn
6565 fèn
6566 zhǐ
6567 huī
6568 ǎi
6569
6570
6571 è
6572
6573
6574
6575 wén
6576 𫇭 wěi
6577 kōu
6578
6579
6580 qiān
6581 máng
6582
6583 wāng
6584 máng
6585 dài
6586 𫐄 yuè
6587
6588
6589
6590 chǎn
6591 guō
6592
6593 qiān
6594 𫵷
6595
6596
6597 mèn
6598 jiǒng
6599 yàn
6600 ào
6601
6602 zhòu
6603 xián
6604
6605
6606
6607 yáng
6608 niǔ
6609 kàng
6610 qiān
6611 jǐng
6612 𣲘
6613 𣲗 wéi
6614 yún
6615
6616 𬇙 bèi
6617 ruì
6618
6619 yǎn
6620 zhì
6621 tún
6622 xiān
6623 𬣡 jiàn
6624
6625 xiòng
6626
6627
6628
6629
6630 𫸩 kōu
6631 jié
6632 diàn
6633 chū
6634 zuò
6635 yuán
6636 yún
6637 𨚕 biàn
6638 hóng
6639
6640 𫘜 wén
6641 zhù
6642 𬘘 dǎn
6643 𫘝 jué
6644 zhèn
6645 bàng
6646
6647 qiāng
6648 wén
6649 guī
6650 shī
6651
6652 jiōng
6653 guà, wā
6654 líng
6655
6656 dīng
6657 gōng
6658 𦭜 zhī
6659
6660 níng
6661
6662 mín
6663
6664 gāng
6665 ruì
6666
6667 gāng
6668
6669
6670 𬨂
6671 𬀩 wěi
6672 𬀪 xiàn
6673
6674 shēng
6675 bǎn
6676
6677
6678 yāng
6679
6680 hāi
6681
6682 dōng
6683 jū, qū
6684 zuò
6685 tóng
6686
6687 qūn
6688 𬬩
6689 shān, shàn
6690 mén
6691 yáng
6692 fāng
6693 nài
6694 dài
6695 shēn
6696 tǐng
6697 huó
6698 quán
6699 zhuī
6700
6701 tuō
6702
6703 chà
6704 hòu
6705 dāo
6706 kuài
6707
6708 bān
6709
6710
6711 qiǎn
6712
6713 xiǎn
6714 duò
6715 mín
6716 yū, yú
6717 kài
6718 wén
6719 píng
6720 tián
6721 jiǒng
6722 zhī
6723
6724 jiā
6725 chāo
6726 xué
6727
6728 duì
6729 bēng
6730 𫍣 tóng
6731 𬣳 hěn
6732 𬩽 xún
6733 shī
6734 tāo
6735 chāo
6736 ér
6737 𬮿 gài
6738 shū
6739 𬯀
6740 jǐn
6741
6742
6743 líng
6744 𫰛 xíng
6745 jìng
6746 zhuó
6747 𬳵
6748 zǎng
6749 𬳶 jiōng
6750 jiǒng
6751 zōu
6752 𫠊 xuán
6753
6754 dài
6755 huā
6756
6757 jié
6758 píng
6759
6760 shēn
6761 𬍛
6762 liǔ
6763 xuán
6764
6765 sháo
6766
6767 yáo
6768 da
6769 guāng
6770 kǎi
6771 shān
6772
6773 gǒu
6774 gàng
6775
6776 nǎo
6777 yáng
6778 chá
6779 zhā
6780 ān
6781
6782 zā, zǎn
6783 lǎo
6784 huán
6785
6786 ráo
6787 cí, zǐ
6788 zhòng
6789 gāi
6790 chōng
6791 𬜬 màn
6792 píng
6793 jiāng
6794 𦰡 nà, nuó
6795 gèn
6796 hóng
6797
6798 zhù
6799 líng
6800 zhōng
6801 bāo
6802 yǒng
6803 sháo
6804
6805 lóu
6806 shī
6807 nǎi
6808 máng
6809
6810
6811 jué
6812 ér, nài
6813 zhā
6814 yǎn
6815 zhǐ
6816
6817
6818 yáo
6819 bǐng
6820 𪾢 xiàn
6821 lóng
6822 tián
6823 èr
6824 xuān
6825 dié
6826 zhěn
6827
6828 líng
6829
6830 xuàn
6831
6832 biàn
6833 gān, hán
6834
6835 tóng
6836 huán
6837 duān
6838 liè
6839 𪨰
6840 wéi
6841 jiāo
6842 píng
6843 xíng
6844 𫓧
6845
6846 𬬮 chǎng
6847 𬬱 jīn
6848 𬬭 lún
6849 kàng
6850 huǒ
6851 dǒu
6852 shěn
6853
6854 lái
6855
6856 pīng
6857
6858 liáng
6859 hòu
6860 kàn
6861
6862 yǎn
6863 chǒu
6864 cāng
6865 shì
6866
6867 𦙶
6868
6869
6870 chǐ
6871 fěi
6872 zhǎn
6873 qiú
6874
6875 zhì
6876 chèn
6877
6878
6879 yòng
6880 kuāng
6881 kǎo
6882
6883 洿
6884
6885
6886 zhēn
6887 shī
6888 guāng
6889
6890
6891 wéi
6892 jiàng
6893 míng
6894 xiáo
6895 chǎn
6896 chōng
6897 píng
6898
6899 jiǎo
6900 chéng
6901 zhūn
6902 diàn
6903 huī
6904 shí
6905 yòu
6906
6907 xiá
6908 niè
6909 shēng
6910 sōng
6911
6912 kuā
6913 gòu
6914 è
6915 guǐ
6916
6917 dié
6918 yīn
6919 𬘡 yīn
6920 𬳽 shēn
6921 𬘩 tīng
6922 𫄧 yán
6923 tuàn
6924 biāo
6925 jiá
6926 guī
6927 xiù
6928 chéng
6929
6930
6931 guāng
6932 𪟝
6933 tǐng
6934 xiàng
6935 chōng
6936 jīn
6937 𬍤 xún
6938 yín
6939
6940
6941 𫭼 láo
6942
6943 hàn
6944
6945 què
6946
6947 làng
6948 yǒng
6949 kǎn
6950 chǎi
6951 𬜯 liǎng
6952 ruò
6953 xiān
6954 cuò
6955 qióng
6956 jūn
6957 shì
6958
6959 𬂩 jiā
6960 guāng, guàng
6961
6962 zhān
6963 chān
6964 xún
6965 zhòu
6966
6967 𫠆 kuǐ
6968
6969
6970 zhù
6971
6972 kēng
6973
6974 hóng
6975
6976 𨐈 guāng
6977 zhōu
6978 quán
6979 𬌗
6980 fèi
6981
6982 lòng
6983 xuǎn
6984 zhì
6985 hǒng
6986 zhā
6987
6988
6989
6990 gāi
6991 huī
6992
6993 fāng
6994
6995 𫑡 méng
6996 chóu, dào
6997 kàn
6998 峿
6999 𪨶 shē
7000 xiǎn
7001 shuì
7002 làng
7003 jìn
7004 𬬸 shù
7005
7006 𬬻
7007 𬬹 shén
7008 𬬿 zhāo
7009 𬭁
7010 shěng
7011 shēn
7012
7013
7014 bèn
7015 xiū
7016 luǒ
7017 chuí
7018 jìng
7019 𫢸 dàn
7020 tán
7021 zōng
7022 pēi
7023
7024
7025 zhōng
7026
7027 dié
7028 chàng
7029 líng
7030
7031 tiǎo
7032 hǎi
7033 xiāo
7034 dāo
7035
7036 náo
7037 suān
7038 yuān
7039 𫗧
7040 qíng
7041 zhà
7042 zhù
7043 xuán
7044
7045
7046
7047 juàn
7048
7049 huí
7050 tóng
7051 tǐng
7052 shān
7053 𬊈 xún
7054 xiào
7055
7056 gēng
7057
7058 pīng
7059 yún
7060 é
7061 lì, liàn
7062 yóu
7063 hán
7064 měi
7065 féng
7066
7067 jiè
7068 kǔn
7069 liàng
7070 𬒈 què
7071
7072 yǎo
7073
7074 diào
7075
7076
7077
7078 zhěn
7079
7080 tiāo
7081
7082
7083 dàn
7084 𨺙
7085
7086 zhēng
7087
7088 tǒng
7089
7090 chōng
7091 fēn
7092 duō
7093 𬳿
7094 𫄨 chī
7095
7096 xīng
7097 𬘫 huán
7098 lüè
7099 jìn
7100
7101 chéng
7102 xuàn
7103
7104 hán
7105 jùn
7106 tiàn
7107 lèng
7108
7109
7110
7111 tǎng
7112
7113 zhé
7114 𫮃 shàn
7115 yàn
7116 kōng
7117 kǔn
7118 duō
7119 níng
7120
7121 tuò
7122
7123
7124
7125
7126 zhuó
7127
7128
7129 niè
7130 tǎn
7131 dìng
7132 yīng
7133
7134
7135 táo
7136 zhì
7137 bó, po
7138 lái
7139 tīng
7140 chén, qín
7141
7142 láng
7143
7144 yǎn
7145 gǒng
7146 dá, tǎ
7147 wèi
7148 qiáo
7149 huì
7150 yín
7151 miǎn
7152 liè
7153
7154 chuō
7155 fěng
7156 zhě
7157 xiá
7158 làng
7159 jùn
7160 zhì
7161 𬱖
7162 jiǎn
7163
7164 bǐng
7165 píng
7166 𬟽 dōng
7167 rán
7168 chǎn
7169 rǎn
7170 sōng
7171 yín
7172 guō
7173
7174
7175 hán
7176 xíng
7177 𫓯
7178 𫟹 hóng
7179 yǒu
7180 𫟼
7181 chéng
7182
7183 zhì
7184 diào
7185 diū
7186 tāng
7187 máng
7188
7189
7190 gǒu
7191
7192 xiè
7193 zhàn
7194 xiū
7195 miǎn
7196 cāi
7197 chēng
7198 huàng
7199
7200
7201
7202 xuàn
7203 zhú
7204 líng
7205 zhōu
7206
7207 shū
7208 chī
7209 chū
7210 luó
7211 cuǒ
7212 liè
7213
7214
7215 xiāo
7216
7217 jīng
7218 jué
7219 𠅤
7220 chěng
7221 qǐng
7222
7223 chì
7224 jiāo
7225 jìng
7226 kūn
7227 wén
7228
7229 yàng
7230 juān
7231 lǎng
7232 jùn, qū
7233 hào
7234 𬇹 guó
7235 tiǎn
7236 péng
7237
7238
7239 bàn
7240 yuān
7241 𬍡 dàng
7242 líng
7243 hūn
7244 tán
7245 cóng
7246 chuò
7247 zǎn
7248 huàn
7249 𬤇 yīn
7250 𫍯 xián
7251
7252 kūn
7253 jìn
7254 𬤊 shì
7255 𫍲 xiǎo
7256
7257
7258 péng
7259 jiàng
7260 𬯎 tuí
7261 shù
7262 xìng
7263
7264 ruò
7265 yīng
7266 huà
7267
7268 shú
7269 kūn
7270 zhōu
7271 quán
7272 wān
7273 𬘬 qiàn
7274 𬘭 chēn
7275 𬴂 fēi
7276 𫘦 táo
7277 táo
7278 𫟅 liáng
7279 𬘯 zhǔn
7280
7281 𫘧
7282 jié, xié
7283
7284 bèi
7285 chù
7286 wéi
7287 diàn
7288
7289 chūn
7290 hèng
7291 zhèn
7292 yāo
7293 ruán
7294 zhé
7295 è
7296 duàn
7297 hòu
7298 zhí
7299 𪣻 lóu
7300 𡎚 piǎn
7301 qiā
7302
7303 nán
7304 xiāng
7305 qián
7306 zhēn
7307 chǎn
7308 kǎi
7309 mào
7310 kuì
7311
7312 qiū
7313 sōu
7314 jùn, suǒ
7315
7316
7317 pài
7318
7319 guān
7320 biān
7321 cuò
7322 chēn, shēn
7323
7324 zhuó
7325 bēi
7326 𬃊 zhì
7327
7328 chóu
7329 bèi
7330 quān
7331 yǎn
7332 wǎn
7333 jiàn
7334 𬷕
7335
7336
7337
7338 ào
7339
7340
7341
7342 zhé
7343 𫐐
7344 liáng
7345 fěi
7346 yín
7347 𬹼 xiè
7348 zhǐ
7349 chèng
7350
7351 zhuó
7352 tiǎn
7353 shǎn
7354 𧿹
7355 móu
7356 jùn
7357 jiǎ
7358 huáng
7359 fēng
7360 kān
7361 𫶇 dié
7362 yào
7363 hán
7364 崿 è
7365 qīn
7366 huì
7367 𫖮
7368 chuí
7369
7370
7371 miǎo
7372 zhōu
7373 mài
7374 láo
7375 𬭊
7376
7377 𨱇 qiú
7378 𫓶 xuān
7379 lüè
7380 liǔ
7381 kāi
7382 𬭎 hóng
7383 qǐn
7384 bēn
7385 tǐng
7386
7387 guì
7388 kòu
7389 dāng
7390
7391 xiǎn
7392
7393
7394 xiāo
7395
7396 jué
7397
7398
7399 𫖯
7400 biǎo
7401 guó
7402 jùn
7403 zōng
7404
7405 𬱟 wěi
7406
7407
7408 𫛭 kuáng
7409 tuān
7410
7411
7412
7413 hào
7414 𫷷 xīn
7415 sōu
7416 wěi
7417 táng
7418
7419
7420 zhào
7421 𬮱 yīn
7422 tūn
7423 𬊤 chǎn
7424
7425 𣸣 fén
7426
7427 yíng
7428 jiē
7429 yǎn
7430 pén
7431
7432 tíng
7433 zhà
7434 měi
7435 lóu
7436 mǐn
7437
7438 sāo
7439 miǎn
7440 xuān
7441 xiào
7442 nìng
7443
7444 yǎn
7445 liǎn
7446 guàn
7447 nàn
7448 ruǎn
7449 shì
7450 pián
7451 huáng
7452
7453 měi
7454 sān
7455
7456 𬴃 huō
7457 𫘨
7458 yùn
7459 xiàn
7460 kuí
7461 chūn
7462 liàn
7463
7464 xīng
7465 jīng
7466 duàn
7467 huáng
7468 quán
7469
7470 𤧛
7471 cuō
7472 méi
7473 áo
7474 zhuàn
7475 gòu
7476
7477
7478 gāng
7479 chēng
7480 chī
7481 bàng
7482 bàng, péng
7483 zhǎn
7484
7485 qiàn
7486 luǒ
7487
7488 lǎng
7489
7490 ruò
7491
7492 shèn
7493 dié
7494 tán
7495 wēn
7496
7497 léng
7498 pián
7499 chèn
7500
7501 mào
7502 yīn
7503 𬪩 nóng
7504 qìng
7505 què
7506 𬒔 gěng
7507 hūn
7508
7509 kòng
7510
7511 wēn
7512 𬨎 yóu
7513 𫐓 róu
7514 tiáo
7515
7516 táng
7517 jiǎn
7518 kūn
7519 𫫇 è
7520 huǎn
7521 gèng
7522 zhì
7523 jié
7524 yuān
7525 niè
7526 fèng
7527 jiè
7528 qiāng
7529 𫓹
7530 nuò
7531 yīng
7532 zhì
7533 huō
7534 𬭚 chún
7535 péi
7536 tán
7537 𬭛
7538
7539 zhī
7540 cǎn
7541 𬕂 lǒng
7542 gàng
7543 yún
7544 gào
7545 guǎn
7546 láng
7547 chì
7548 bēi
7549
7550
7551 wěi
7552 hóng
7553 huán
7554
7555 shuàn
7556
7557 yóu
7558 zhǎ
7559
7560 yìn
7561 𬶋
7562 𬶍 tuó
7563
7564 gòu
7565 yáo
7566
7567 huà
7568 𦝼 lóu, lǘ
7569
7570
7571 áo
7572
7573 dān, dàn
7574 yōng
7575 gēng
7576
7577 yōu
7578 zhāng
7579
7580 𫔶 niè
7581 chén
7582 kuǐ
7583 yūn
7584 xīng
7585 wèi
7586 tuān
7587 shè
7588 jìn
7589 suǒ
7590
7591 huàng
7592 wēi
7593 yīn
7594 huǒ
7595 xiào
7596 jiào
7597 zhì
7598
7599 zào
7600 tāo
7601 lǎng
7602 𫌀
7603 tì, xī
7604 yīn
7605 zhī
7606
7607 xiǎn
7608 jiǎn
7609
7610 𫖳 yūn
7611 mǐn
7612 yuán
7613 yáo
7614 gài
7615
7616 kuí
7617 𫘪 yuán
7618 𫘬
7619 cuī
7620
7621 zhēn
7622 𫞩 mén
7623 jìn
7624 tiàn
7625 ài
7626 róng
7627 jiào
7628 chōng
7629 yān
7630 kàn
7631 jìn
7632 qián
7633 chū
7634 qióng
7635 𡐓 kāng
7636 liáng
7637 hàn
7638 𪤗 liào
7639 bàn
7640 bèi
7641
7642 piào
7643
7644 liǎn
7645 hǎn, hàn
7646
7647 zhī
7648
7649 jiǎ
7650 𣗋 dǎng
7651 zuì
7652 xiè
7653 zhì
7654 𬸘 yǎn
7655
7656 shī
7657 chéng
7658
7659
7660 zhà
7661 𬒗 lán
7662 wèi
7663 𥔲 è
7664 xuàn
7665 biǎn
7666 jué
7667 𫚖
7668
7669 huǒ
7670 sǒu
7671
7672 xiǎn
7673
7674 guǒ
7675 biāo
7676
7677 lüè
7678 𨱏
7679 zhōng
7680 sōu
7681 huáng
7682 𬭤 hóu
7683 huán
7684 āi
7685
7686 fèi
7687 méi
7688
7689 qiū
7690 tuò
7691 lín
7692 zhá
7693 jiāo
7694 jiù
7695 zǔn
7696 zhuàn
7697 pán
7698 xié
7699 jié
7700 ér
7701 𫚕 shī
7702 tóng
7703 zéi
7704 hòu
7705 kuài
7706 𬶐 zhào
7707 𬶏 wéi
7708 𩽾 ān
7709 xiòng
7710 jìng
7711 liú
7712 𬸚 yuè
7713
7714 jǐn
7715
7716
7717 chài
7718 jiǎ
7719 zhǎ
7720 zēng
7721
7722 yān
7723 jiào
7724 yíng
7725 lǎn
7726
7727 cuǐ
7728 chóng, shuāng
7729 gàn
7730
7731 lóng
7732 liáo
7733 qín
7734
7735
7736 lǎng
7737 𬤝 huì
7738
7739 zhēn
7740 zhuó
7741 ào
7742
7743
7744 zhāng
7745 lào
7746 𬙂 yǎn
7747
7748
7749 qiú
7750 chí
7751 dài
7752
7753 fán
7754 shàn
7755 huō
7756 ào
7757 wēn
7758 qiáng
7759
7760 yǒu
7761
7762 qiān
7763 sǎng
7764 jìn
7765 yìn
7766 zhà
7767 hàn
7768 zhāng
7769 xuán
7770
7771
7772
7773 yǎn
7774
7775 qiú, yóu
7776 chuáng
7777 zǔn
7778 xùn
7779 liǔ
7780
7781
7782 jiù
7783 zūn
7784 céng
7785
7786
7787 tǎng
7788
7789 𬭩 wēng
7790 róng
7791 zhěn
7792 xuān
7793 hào
7794 xiǎo
7795
7796 huáng
7797 shǒu
7798 wēng
7799 𩾃 miǎn
7800 tiáo
7801 jūn
7802 yǒng
7803 zhū
7804
7805 liú
7806
7807 hóu
7808
7809 jiǎn
7810
7811 jiān
7812 biāo
7813
7814
7815 jué
7816 chéng
7817
7818 liú
7819
7820 lín
7821
7822 liǎo
7823 chéng
7824 𬸣 xiān
7825 yǎn
7826 jiè
7827 xuān
7828 𫍽 xuān
7829 liáo
7830
7831 𬴊 lín
7832 jǐng
7833 suì
7834 dēng
7835
7836 huàn
7837 zōu
7838 wěi
7839 mán
7840 tiān
7841 𬞟 pín
7842
7843 xiè
7844 wèng
7845 huì
7846 liáo
7847 tóng
7848
7849
7850 kàn
7851 𥕢 cáo
7852
7853 fén
7854 𫟦 suì
7855 𬺈
7856 𫠜
7857 cuó
7858 yán
7859
7860 zhào
7861 tóng
7862 chè
7863 chǎ
7864
7865 xiū
7866 táng
7867 liú
7868 méng
7869 méng
7870 𪩘 yǎn
7871 shàn
7872 𬭬 huì
7873 𨱑 huáng
7874 𬭯 piě
7875
7876
7877 fěi
7878 jiān
7879 zào
7880 qiú
7881 zhūn
7882 ān
7883 téng
7884 téng
7885 qīng
7886
7887 zōu
7888 shī
7889 shēn
7890 𫗴 zhān
7891 duǒ
7892 huáng
7893 biāo
7894 𬸦 zhuó
7895 yuán
7896 bèi
7897 jiāo
7898
7899 shēn
7900
7901
7902 huò
7903 chǔ
7904 líng
7905
7906 huán
7907 yōng
7908
7909 chù
7910 dàn
7911 lǐn
7912 hóng
7913 xuān
7914 liù
7915
7916 𫄷
7917
7918 𤩽 huán
7919 jiǎo
7920 tǎn
7921 zhuā
7922
7923
7924 piáo
7925 léi
7926 kuí
7927 jiě
7928
7929
7930 tán
7931 pán
7932