දුව

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

僧伽羅語[编辑]

詞源[编辑]

源自Elu Prakrit [script needed] (duhiā), [script needed] (dhīā), [script needed] (dhūā) ,源自巴利語 [script needed] (duhitar), [script needed] (dhītar),源自梵語 दुहितृ (duhitṛ). 與信德語 ڌيءَ (dhiu), ڌيا (dhiya), 古吉拉特語 ધિ (dhi), 馬拉地語 धूव (dhūv), 奧利亞語 ଝିଅ (jhiô), 孟加拉語 ঝি (jhi), 印地語 धी (dhī), धीया (dhīyā), 旁遮普語 ਧੀ (dhī), ਧੀਯਾ (dhīyā)同源。

名詞[编辑]

දුව (duva)

  1. 女兒