விடம்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

其他形式[编辑]

词源[编辑]

借自梵語 विष (viṣa)

发音[编辑]

名词[编辑]

விடம் (viṭam)

  1. 毒液
    近義詞: நஞ்சு (nañcu)
  2. 野心
    近義詞: காரியவாதி (kāriyavāti)

变格[编辑]

விடம் (viṭam)的m-詞幹變格 (僅單數)
單數 複數
主格 விடம்
viṭam
-
呼格 விடமே
viṭamē
-
賓格 விடத்தை
viṭattai
-
與格 விடத்துக்கு
viṭattukku
-
屬格 விடத்துடைய
viṭattuṭaiya
-
單數 複數
主格 விடம்
viṭam
-
呼格 விடமே
viṭamē
-
賓格 விடத்தை
viṭattai
-
與格 விடத்துக்கு
viṭattukku
-
益格 விடத்துக்காக
viṭattukkāka
-
屬格 1 விடத்துடைய
viṭattuṭaiya
-
屬格 2 விடத்தின்
viṭattiṉ
-
方位格 1 விடத்தில்
viṭattil
-
方位格 2 விடத்திடம்
viṭattiṭam
-
協同格 1 விடத்தோடு
viṭattōṭu
-
協同格 2 விடத்துடன்
viṭattuṭaṉ
-
工具格 விடத்தால்
viṭattāl
-
奪格 விடத்திலிருந்து
viṭattiliruntu
-

参考资料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “விடம்”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。