хорошо

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

副词 良好 〔副〕

  1. хоро́ший①⑤⑦解的副词.
  2. (无,用作谓)好(指周围环境). Как ~ здесь!这里多好啊!
  3. (无,用作谓)кому好(指人的感受、感觉). Сего́дня мне ~. 今天我觉得很好。
  4. (用作插)假设说,假定说,就算是.
  5. (用作语,加强)好,好吧. ~, пото́м поговори́м. 好吧,以后我们再谈。
  6. (用作语)〈口〉(常与же连用)你记着吧,你瞧着吧(表示威胁). ~ же, э́то тебе́ припо́мнится!你瞧着吧,会叫你想起这件事的!
  7. (用作名)хорошо́〔中,不变〕良好(指学校中的成绩). учи́ться на ~学习成绩良好.
  8. (无,用作谓)(接动词原形)〈口,不赞〉轻松,容易. ~ тебе́ смея́ться. 你笑的可倒挺轻松。