совсем

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

副词 完全 一点也不 〔副〕

 1. 完全,十分,充分;〈口〉永远
  ~ но́вое реше́ние完全新的决定
  ~ забы́л
  全忘了。На у́лице ~ весна́
  外面已经完全是春天了。Он был о́чень юн, ~ ещё ма́льчик
  他是那样年轻,完全是个孩子。~ я прие́хал
  我来了再也不走了。
 2. (用在не之后)〈口〉不很,不十分
  Он не ~ здоро́в
  他不很健康。Я не ~ по́нял вас
  我不十分懂您的话。
 3. (用作加强语气词,用在не, нет之前)完全(不),根本(不)
  ~ не смешно́
  一点也不可笑。Ты шу́тишь?Совсе́м нет
  “你在开玩笑?" “绝对不是。"